11a8vp5

دکتور جهش

به تائید ازهموطن روش وروشن ضمیرم
چندی قبل یکی از مامورین عالی رتبه ک جی بی افشاء نمود که یاکوفلیف یکی از موره های کلان باند گربچوف جاسوس سی آی ای بود وقتی موضوع با گربچوف در میان گزاشته شد او از یاکوفلف حمایه واز رسمی شدن دوسیه جلوگیری نمود . البته خائین از خائین حمایت میکند . وقتی گربچوف به کاستروکفت که اوهم مانند گربچوف خود را بفروشد ، کاستروبا خود گفته باشد که رهبران واقعی مردم از جای آردر نمیگیرند . آری اوثابت ساخت که رهبر واقعی مردم کیوبا ، امریکای لاتین والهام بخش جنبش های ضداستعماری وضد امپریالستی درسرتاسر جهان است.
درهمان اولها ازحرافی های روزمره گربچوف معلوم میشد که آب به آسیاب دشمن می اندازد.
متاسفم از اینکه یک تعداد اعضای حزب ورهبرشان با علاقه مفرطی که به رهبری وقدرت داشتند نتوانستند درک نمایند که گربچوف افغانستان را به امریکا وعربستان سعودی وپاکستان فروخته است (مبلغ پولی این معامله هنوز افشاء نه شده است) وملل متحد به وزارت خارجه امریکا تبدیل شده است. بسیار دردناک است که این اشخاص که آغای کمال نیزشاید از آن جمله باشد خود قربانی عدم دوراندیشی سیاسی وبرتری خواهی خود گردیدند و حتی امروز هم که در اروپا وامریکا تمرین دیموکراسی میکنند وازدکتاتور ودکتاتوری سخن میگویند شنیده اند که علی آباد شهر است وحتی متوجه اطراف خود نیستند یا قادرنیستند که ببینند که در این رژیم های دیموکراسی که توسط لیدرهای دیموکرات رهبری میشوند سالانه چقدر نفر ار بیکاری ، بی دوائی،، بی سرپنائی وازسردی زمستان تلف میشوند. این کاملا مخالف تعریفی است که ما از دموکراسی داریم – دیموکراسی یعنی حکومت مردم توسط مردم برای مردم . جای تعجب است که چطور مردم میخواهند در حکومتی که ازخود شان است وتوسط خود شان پیش برده میشود بیکار وبیجای وبی دوا باشند وازخنک تلف شوند. پس معلوم است که اینها ، حکومت های غربی دیموکراسی نه بلکه دکتاتوری سرمایه داری و یا دیموکراسی سرمایه داران توسط سرمایه داران برای سرمایه داران اند که رکن عمده آن کشاندن مردم به مراکز رای دهی است تا به یکی از قصابان قبلا تعین شده رای بدهند . رکن دیگر این دموکراسی کشتار مردم بیگناه افغانستان، عراق ، لیبیا وسوریه ومردم سراسر جهان با استفاده از توطیه وطیارات بی پیلوت وآواره ساختن ملیون ها انسان بیدفاع در سرتاسرجهان است
باعرض حرمت
دکتور جهش

Advertisements