ab7cdbad-baa3-4b04-b506-ad64d2d82987_w610_r1_s
در کشور اشغالی و حاکمیت پوشالی و دجالی چه میگذرد؟
زندگی تراژید زن و مردی که می خو استند برای مردم و میهن خدمت نمایند.
به گزارش رادیو آزادی…