801213296583a54e5e38f5

برخی از آگاهان: رئیس جمهور باید متوجه باشد که توظیـف خـاینان ملـی، خیـانت ملـی اسـت

کمیشنران پیشین صاحب وظایف جدید شدند

توظیف کمیشنران پیشین کمیسیون های انتخاباتی از سوی رئیس جمهور غنی به حیث مشاوران رئیس جمهور با واکنش های تند برخی از آگاهان مقابل شده است.

به گزارش  سایت همایون بنقل ازخبرنگار آرمان ملی، در حالی که امروز کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی رسماً کار شان را آغاز می کنند، اما کمیشنران پیشین از سوی محمد اشرف غنی با وجود مخالفت های شدید به حیث مشاوران رئیس جمهور گماشته شده اند.

محمد نعیم ایوب زاده، رئیس دیده بان شفافیت انتخابات (تیفا) به رسانه ها گفت که توظیف کمیشنران پیشین از سوی حکومت به معنی این است که کمیشنران جدید هم دست به تقلب و خیانت بزنند، زیرا آنها اطمینان پیدا می کنند که در صورت خلاف رفتاری نه تنها که مجازات نمی شوند، بل امتیاز هم به دست خواهند آورد.

به همین گونه عنایت شریف نویسنده وآگاه امور سیاسی به آرمان ملی گفت که کمیشنران سابق دست به تقلب و خیانت ملی زدند، به همین منظور مردم افغانستان به آنها لقب خاینان ملی را داده اند و با این ملاحظات نباید به کمیشنران پیشین وظیفه جدید داده شود.

وی گفت، توظیف خاینان ملی به حیث مشاوران رئیس جمهور همه ی شعار های مبارزه بر ضد فساد حکومت را زیر پرسش می برد و گماشتن خاینان ملی در وظایف جدید، خودش خیانت ملی است و باید رئیس جمهور به این پرسش پاسخ بدهد.

Advertisements