kastro

برای آزاد زیستن، سر بلند زیستن و با داعیه زیستن افغانستان به کاستروی انقلابی ضرورت دارد که در برابر تجاوز، اسارت و بی عدالتی مردانه بایستد.

برای اینکه کاسترو شوی حتمی نیست که کمونست شوی، همرزم چیگوارا باشی، دشمن امریکا شوی و یا در کوبا تولد شده باشی. کاسترو شدن حداقل دو خصوصیت می طلبد:

یکی اینکه به راه ات استوار و باورمند باشی و دیگر اینکه بر نفس خویش حاکم باشی و در برابر زن، زر و قدرت اصلیت و هدفت را قربانی نکنی. الهام گرفتن از مبارزان تاریخ ساز جهان مرز سیاسی، ایدیولوژیک و مذهبی نمی شناسد.

چنانچه برای نبرد با شوروی سابق مسعود اخوانی و مجاهد در کوه پایه های هندوکش از پایمردی و چیگوارای چپ انقلابی می آموخت و امروز صدها مبارز عدالتخواه در جهان از مبارزات مسعود در کوه‌پایه های هندوکش می آموزند.

آموختن و الهام از مبارزات دیگران در هر گوشه ای جهان که باشند عیب ندارد. عیب در آن است که در زیر باور دگم خود نتوانی زنجیر اسارت را درهم شکنی و در برابر استبداد و استکبار تسلیم شوی.

امیرزاده

Advertisements