منبع – ریانوستی .
برگردان بفارسی – دکترصفوی
روز چهارشنبه رئیس دومای دولت روسیه« ویاچسلاو ولودین» در دیدار با رئیس مجلس پارلمان افغانستان آقای عبدالرووف ابراهیمی درسنت پتربورگ روسیه اظهار داشتند : که پارلمان روسیه و افغانستان درنظر دارند به یک توافقنامه درچارچوب همکاری های جانبین دست یابند. رئیس دومای دولتی روسیه گفت : “من با رضایت کامل اعلام میدارم که که طرف افغانستان وعده سپرده اند که به صورت منظم در مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی به عنوان یک ناظر اشتراک کنند ودرنظر گرفته شده است تا برنامه ریزی های بعدی درتمام بخش ها جهت انکشاف وتوسعه بین طرفین وتبادل تجربه درقانونگزاری وبه توافقنامه بین دومای دولتی روسیه و پارلمان افغانستان عملا کارکنیم “
رئیس مجلس پارلمان افغانستان گفته است ; که وی برای یک رابطه نزدیک با دومای دولتی فدراسیون روسیه (پارلمان روسیه ) امیدوار است.
ابراهیمی گفته است :”ما امیدواریم که دومای روسیه ما را به همان روابط قبلی نزدیک دانسته وتوسعه هر دوکشوردراین شرایط بخصوص کنونی نهایت مهم است . رابطه بین افغانستان و روسیه دارای سابقه ای تاریخ طولانی داشته، و ما معتقدیم که همکاری و همیاری بین دو کشور، امنیت و ثبات را در منطقه به بارمی آورد.”
مشکل اساسی اینست : آقای ابراهیمی که ازیک طرف وابسته به حزب اسلامی گلبد الدین حکمتیاربوده و ارطرفی هم دولت افغانستان درمجموع آیا این توانمندی واستقلالیت عملکرد را درزمینه دارند یاخیر…؛ ودرضمن وضع نابسامان پارلمان افغانستان مشکل دیگریست که صد راه این روابط خواهد قرارگرفت ؛ ولی به هرشکل زمان نشان خواهد داد…..!