ماشین کالا شویی اسلامی خبیث سادات–
آه , راستی این کثافت را بلاخره از جرمنی بیرون میکنند

در ايالت هسن در شهر فرانگفرت المان مسجد بنام ابوحنيفه كه امام آن ملا سادات خبيث تخلص ميكند، وى از مسجد يك دستگاه توليد اسلام افراطى ساخته كه نظر به تحقيق كامل پوليس و دستگاه قضات موضوع كشف اجرات نهاى آن اعلام گرديد:
موصوف تحت جرم تربيه پناه جويان افغان ساكن فرانگفورت به تدريس افراطيت اسلامى ومغز شوى گرفتار شد و دوسيه آن از قضا تكميل گرديد كه پناه جويان افغان را به جنگ سوريه واعراق مى فرستاد ، وبعد از سپرى كردن يك مدت موصوف به افغانستان ديپورت ميگردد.