139309031555324424150303

دونالد ترمپ، سکاندار جنگ سوم امریکا در افغانستان است. جنگ اول، (سقوط طالب)، جنگ دوم ( افتادن درگرداب جنگ) و جنگ سوم، بعد از جنوری سال 2017 سازماندهی می شود. امریکا حتی اگر کار به استعمال سلاح های هسته یی هم بکشد؛ از پایگاه های بسیار کلیدی و دایمی خود در افغانستان دست بردار نخواهد بود.
آوردن و تیمار داری از حکمتیار، بخشی از سیاست خارجی جدید امریکا، و الزامی درسطح سیاست داخلی دولت افغانستان است. عین سناریو در باره طالبان به اجرا درمی آید؛ اگر دیر شود طالبان به حدی به کمک روسیه و ایران و پاکستان کلان می شوند که دیگر تاب و توان اقتصاد امریکا برای خورد کردن شان بسنده و با صرفه نخواهد بود. نیروهای ضد طالبان که به قدرت خو گرفته و به لقمه های میانه قانع نیستند؛ الزاماً و باید جا خالی کنند تا حکمتیار وطالب درجایگاه اصلی قدرت، مستقر شوند.
ازین پس، هرچند ائتلاف شمال از هرنظر قوی است، روزگارسخت و ضیقی را در انتظار دارد. گ ا