تعداد این زور آوران هم کم نیستند، کم نیستند.
تخطی از قانون توسط یک نماینده مجلس (عکس)
لالی حمیدزی، عضو مجلس نمایندگان، ده ها متر از سرک عمومی دارالاامان را با گذاشتن دیوارهای بلند سمنتی به روی عام مسدود کرد
a1
b2
c3
Advertisements