unnamed

هفته سیاه برای حزب دموکرات امریکا ورهبران دولتهای اروپائ
دکترصفوی

هفتهُ که گزشت برای سیاست گزاران ورهبران مقتدراروپائ وخصوصآ اروپائ غربی هفته سیاه بود وزنگ’خطررا به صدا درآورد ، یقینآ این وضع صفحه دیگری بامشکلات وچالش های نوینی را به همراه خواهد داشت ؛ازجمله انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور امریکا ازیک طرف که گفته میشود مسکوراهرگزگویا دشمن خویش حساب نمیکند وگفته میشود که درسیاست های خویش درقبال اروپا تجدید نظر خواهد نمود …وازطرفی هم برنده شدن دورئیسان جمهوروابسته به احزاب سوسالسیتی ؛ یعنی انتخواب رئیس جمهورجدید بلغاریا آقای «رومان رادیف» که یک جنرال نظامی است ودرضمن رئیس جمهور مالداویا آقای «ایگور دودان » که هردو ازطرفداران سیاست های مسکو حساب میشوند ،این درحالی است که هردو کشورعضوناتووعضواتحادیه اروپا میباشند ، ِهکذا فراموش نباید کرد که ترکیه آهسته آهسته ازیکجاشدن به جامعه اروپای درحالت فاصله گرفتن است… دقیقا بادرنظر داشتن چنین
فاکت ها ؛ زنگ خطراروپا را تکان داده است واروپا را دچارسراسیمگی با موضعگیری وسیاست های نامعلومی روبروساخته است

Advertisements