_92411224_123

استیضاح سیاسی هزینه سفیر نشدن نورستانی

سلب صلاحیت سه تن از وزیران حکومت وحدت ملی از سوی مجلس نمایندگان که خود آن اتاق هم به لحاظ حقوقی دارای مشروعیت زمانی نمی باشد، اقدام تعجب آور و توطیه آلود به نظر می رسد، در این میان کنار زدن صلاح الدین ربانی وزیر خارجه بیشتر قابل پرسش و تامل است.

صلاح الدین ربانی بعد از احراز وزارت خارجه با وجودیکه از تجربه کمتر برخوردار بودند اما توانستند دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشور را به شکل درست مدیریت و رهبری کنند، و از محدود وزیرانی بودند که برخلاف دیگر وزیران محافظه کار در مقابل تک روی ها، تصمیم های یک جانبه و سلیقوی اشرف غنی و تیم تمامیت خواه اش با جرات تمام و شهامت ایستادگی کرده است بطور مثال عدم موافقت با سفیر شدن نورستانی در اسپانیا، ترک جلسه رهبران و بزرگان جهادی به رسم اعتراض که به دعوت اشرف غنی به ارگ فراخوانده شده بودند و در میان آنها از رهبران تاجیک و حوزه مقاومت کسی حضور نداشت، عدم صدور ویژه به مهاجرین پاکستانی و رهبران طالبان در قطر و به هیمن ترتیب ده ها مورد دیگر از عوامل سلب صلاحیت ایشان به حساب می آید.

ظاهرا دلیل سلب صلاحیت ایشان مصرف نشدن بودجه خوانده شده است اما پرسش بزرگی که بوجود می آید این است که اگر واقعا قانونیت و مسوولیت پذیری در این ملک وجود دارد، چرا وزیر دفاع، رییس امنیت و دیگر مقامات مسوول بخاطر سقوط ولایت، گروگان گیری ها و سر بریدن غیرنظامیان، تشدید ناامنی ها و ده ها مورد دیگر احساس مسوولیت نمی شود و از سوی این مجلس سلب صلاحیت نمی گردند؟!

اینجا است که به این نتیجه می رسیم که زیر کاسه نیم کاسه است و دو وزیر دیگر هم قربانی این دسیسه گردیدند.

نذیر رضایی

+++++++++++++++++++++++++++++

مجلس نماینده گان با دوستان رئیس جمهور چه خواهد کرد؟

14992441_540950252765202_2729287880785526784_n

مجلس نماینده گان آن عده وزیرانی را که نتوانسته اند امور مربوط خویش به خوبی پیش ببرند و بودجههای سالیانه شان را مصرف کرده نتوانسته و عقب مانده اند ، به مجلس فراخواند و آنان را مورد استیضاح قرار داد.

به همین سلسله دیروز این مجلسرأی اعتمادش را از سه وزیر کابینه به دلایل بالا پس گرفت و طبق اصول وقوانین کشور، دیگر این وزرا نمی توانند به وظایف شان ادامه بدهند مگر این کهرئیس جمهوری کشور آنان را به گونه سرپرست به کار بگمارد تا زمانی که معینمی باشد وبیشتر از آن غیر قانونی خواهد بود.

صلاح الدین ربانی وزیرامور خارجه، نسرین اوریا خیل وزیر کار وامور اجتماعی و محمود بلیغ وزیر فواید عامهبخاطر عدممصرف بودجه توسعه یی سال مالی شان دیروز سلب صلاحیت شدند.

این در حالی است که قرار است برخی از وزیران دیگر نیز مورد استیضاح قرار بگیرند و دیده شود که پارلمان با آن ها چه خواهد کرد؟

یکیاز وظایف نماینده گان مردم در پارلمان همین است تا از امور کارکرده گی هایوزارت خانه ها و دیگر ارگان های ذیربط در کنار امور تقنینی نظارت کنند ونگذارند که نهاد های دولتی گرفتار فساد و بیکاری و تنبلی شوند.

بر همینمبنی، ما از اقدام پارلمان و به ویژه مجلس نماینده‎گان کشور به گرمی استقبالمی کنیم و باور داریم که وزیران کابینه باید مورد نظارت و کنترول نهاد هایمسؤول قرار داشته باشند تا بی مسؤولیتی و کم کاری های آنان سبب اخلال امورکشور نگردد.

استیضاح کار درستی است که معلوم می کند مسؤولان تا چهاندازه به کار های خویش رسیده گی می کنند و دلایل تعلل و سهل انگاری آنانچه می باشد.

اگر این امر در مورد وزیران بیشتر از این نیز با جدیت دنبالمی گردید، معلوم است که وزارت خانه های کشور می توانستند با جدیت بیشتری بهامور خویش می پرداختند.

اما نکته روشن این است که این کار ها بر اساسنیات نیک اعضای پارلمان و بر مبنای مصالح علیای کشور صورت بگیرد و بر بنیادعوامل و مؤلفه های قومی، حزبی و سیاسی عملی نگردد که در آن صورت به جای اینکه چنین توضیح طلبی ها نتایج قناعت بخش به ارمغان آورد، نتیجه معکوس به بارمی آورد.
پارلمان کشور باید به دور از زد و بند های قومی، سمتی و زبانی ودست درازی های ریاست جمهوری و دیگر مقامات رهبری کشور در روند توضیح طلبیاز وزیران اقدام کند تا سلامت این روند همچنان مورد شک و تردید مردم عزیزکشور قرار نداشته باشد، امروز نیز کار پارلمان درست بوده است.

در فهرست وزیرانی که باید استیضاح شوند چند تن از دوستان نزدیک رئیس جمهور غنی از جمله وزیر مالیه و رئیس عمومی امنیت ملی نیز دیده می شود.

حال دیده شود که نماینده گان با این دو شخصیت که با ارگ رابطه تنگاتنگ دارند چه خواهد کرد؟

اگر وزیر مالیه پس از توضیح کم کاری خودش، سلب صلاحیت شود آنگاه اعتبار مردم نسبت به تصمیم مجلس نماینده گان اعاده خواهد شد و قضاوت خواهند کرد که هدف از استیضاح وزیران، دور ساختن منتقدین رئیس جمهور نیست و استیضاح وزیران بدون زدوبند با ریاست جمهوری صورت گرفته است.

پس منتظر ایم که چه خواهد شد؟

++++++++++++++++++++++++++++++++++

گفتگویی با احمد سعیدی ارتباط به سلب صلاحیت صلاح الدین ربانی وزیر خارجه کشور از سوی چورلمان :