unnamed

نجیب فروشی در بازار قدرت و رقابت های حزبی و قومی

بیست سال از مرگ داکترنجیب گذشت و ما هنوز هم او، کارنامه ها و پایان زندگی اش را نمی خواهیم چنان که بود ببینیم ، همینگونه به حزب دموکراتیک خلق، حزب وطن و دیگر رهبران آن نگاه می کنیم ، نگاه پر از عشق و نفرت. این حال و هوا در همه جریان های سیاسی افغانستان حاکم است ، همه ، خودی هارا بلند و دیگران را پست می شمارند. در چند روز اخیر ما بیشتر شاهد نجیب فروشی در بازار قدرت و رقابت های حزبی و قومی بودیم. آنهای که جز بدی در حق نجیب نکردند و همین حالا هم در خلوت های شان با خودی ها، زشت ترین سخنان را به نشانی او حواله می کنند، بیشتر در این بازار فعال بودند. اگر نجیب در سال های 90 و 91 به اندازه ی امروز عاشق و طرفدار می داشت، بدون شک حالا رهبر بی چون و چرای نظام تحت حمایت ناتو در افغانستان می بود.
نگاه به روند ها و شخصیت های سیاسی در کشور ما با عینک های تباری و حزبی مارا به نتایج درست نمی رساند.ف.م.

ارسالی: صمد ” صمدی” از فریمونت

Advertisements