207123669958226d4e16dc8

رئیس اداره امور: این مبلغ از بودجه دولت هزینه می شود

بیش از بیست و سه میلیون افغانی در سال از بودجه ملی هزینه دفتر تشریفاتی بی بی‎گل احمدزی خانم رئیس جمهور غنی می‌شود.

سندی که به نشر رسیده نشان می‎دهد که رئیس دفتر ریاست جمهوری عنوانی مقام ریاست جمهوری مکتوب داده که در آن نوشته است: « دفتر خانم اول کشور یکی از واحدهای جانبی ریاست اداره امور ریاست جمهوری بوده و تعداد کارکنان آن ۳۳ نفر می‌باشد که معاش‌های امتیازی یک ماهه شان مبلغ یک میلیون و نُهصدو سی و سه هزار افغانی و از یکساله شان مبلغ بیست و سه میلیون و یکصدو نود و شش هزار افغانی می‌شود».

عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری در این مکتوب تصریح کرده است که این مبلغ شامل بودجه سال ۱۳۹۵ ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری می‌باشد و از کُود احتیاطی به بودجه دفتر ریاست جمهوری انتقال کند.

متن این مکتوب از سوی رئیس جمهور برای دفتر خانم‌اش منظور شده است.

در حالی این مبلغ هنگفت به دفتر خانم ریاست جمهوری اختصاص داده شده است که بانوی اول در دو سال گذشته به جز شرکت در مراسم تشریفاتی و دیدو بازدید با شماری از زنان و دختران، نقش غیر از این در حکومتداری نداشته و حتا برنامه‌ای را برای بهبود شرایط زنده‌گی زنان بیرون نداده است.

میلیون‌ها افغانی در حالی به دفتر تشریفاتی بانوی اول کشور اختصاص یافته است که میلیون‌ها کودک در کشور به خاطر نبود زمینه‌ی آموزش و نداشتن امکانات آموزشی از تحصیل محرومی می‌باشند و یا به امکانات آموزشی لازم دسترسی ندارند.

محمد اشرف غنی وقتی به کرسی ریاست جمهور تکیه زد اعلام کرد که مصرف‌های اضافی را از بودجه ملی کاهش می‌دهد و تعداد مشاوران و معاش‌های امتیازی را کم می‌کند، اما تاکنون رئیس جمهوری تنها معاش‌های امتیازی کارمندان پائین رتبه دولتی را کاهش داده است و اما تعداد مشاوران معاونانش و مقام‌های بلند پایه‌ی دولتی و معاش‌های امتیازی آنها را کاهش داده نتوانسته است.