صبح امروز پولیس سرحدی در منطقه “تانک تیل مولوی ” شهر هرات دو تیلر حامل دو عراده تانگ زرهی بزرگ امریکایی را توقف داد
تحقیقات ابتدایی نشان میدهد که تجهیزات نظامی که از قندهار بارگیری شده و مقصد نهایی کشور ایران بوده است
هرچند دو راننده بازداشت شده گفته اند که انها تانک های مذکور را به مخالفین دولت را نوار مرزی انتقال می دادند

از برگه خبرنگاران هرات .

Omid Jan's photo.
Omid Jan's photo.