636034858988826153

دوستم با برافروختن شعله خشم دشمنان خود اینبار نه به ترکیه بلکه به عنوان جنایتکار جنگی به دادگاه لاهه می رود و در مقابل، فرش قرمز ارگ برای فردی که تا دیروز جنایتکار بود، پهن شده است

به گزارش  سایت همایون بنقل ازشبکه اطلاع رسانی افغانستان، بحث قومگرایی نه در خفا بلکه چنان علنی شده است که از خانه مردم تا ارگ همه می دانند که رییس جمهور سابق و اکنون قوم گرا هستند، حال چرا سخن جنرال دوستم که معیار غنی را پشتون بودن می داند چنان بر وی گران آمده است؟

جنرال دوستمی که حقیقت را نه به دورغ بلکه بسیار دیر بیان کرد و به دل میلیون ها تن نشست: برای اشرف غنی بهتر است پشتون باشد و خوش تر لوگری.

جنرال بزرگ جنگ، باری دیگر سرنگونی داکتر نجیب و کشتار طالبان را به عنوان هشداری به یاد کسانی آورد که هنوز از آن رنج می برند و در این 15 سال به دنبال نابودی و یا انزوای وی بودند.

در تمام این سال ها از رسیدگی به پرونده جنرال دوستم به عنوان جنایتکار جنگی در 4 دهه اخیر در لاهه به عنوان پتکی بر سر وی و دیگر مخالفان استفاده کردند، در حالی که خود در صف تروریستان و جانیان قرار داشته اند.

سینه چاکان رییس جمهور با حمله به معاون اول از جنایت های وی در چهاردهه جنگ گفتند اینکه قوم گراست و پای ثابت جنگ، هرچند که چنین گفته های به اندازه دست داشتن تمامی مقامات بلندپاییه در کشتار مردم از حقیقت می گوید.

حمایت اتمر از غنی در حالی که تا دیروز مخالف سرسخت حکومت بود نشان از همبستگی پشتون ها در لحضات حساسی دارد که دیگر اقوام از آن تهی هستند.

حال خبر رسیدگی به اتهامات جنگی جنرال دوستم توسط دادگاه لاهه بیش از هر اتفاقی جای سوال دارد! چگونه زمانی که غنی را به ریاست جمهوری رساند حامی بود و اکنون با بیان حقیقت جنایت کار جنگی است؟

اگر لاهه درصدد دادگاهی برای معاون رییس جمهور است باید به هزاران هزار متهم نسلی کشی ها و جانیانی رسیدگی کند که از راس گرفته تا پایین ترین مقامات حکومت وحدت ملی را تشکیل می دهند.

از سوی دیگر حکمتیاری که در گذشته به دلیل فرار به کشور ایران جانی خوانده می شد و از نامش برای ایجاد رعب و وحشت استفاده می کردند اکنون به عنوان حامی و دوست سخن می گویند و با یک تصویر ویدیویی وی از رییس جمهور گرفته تا وزیران به صف می شوند.

رییس جمهور قطعا یک قوم گراست و حتی نیاز به هشدار و افشاگری شخصی مانند دوستم نبود بلکه با نگاهی به اقدامات و اطرافیان وی رسیدن به آن کاری بس آسان بود و نشان می دهد، انحصارطلبی به جایی رسیده است که فریاد آن را می شود از جای جای کشور شنید.

هر چند که نمی شود به استمرار رویکرد جنرال دوستم با وجود قدرت های که همواره با اعمال نفوذ وی را یا از کشور راندند و یا با سمتی مشغول اش کردند، امید بست اما از روی دیگر سکه می گوید که هیچ گاه دیگر اقوام افغانستان نتوانستند اتحادی مانند پشتون ها داشته باشند و به همین دلیل همواره آسیب پذیر بودند و با کوچکترین فتنه ای از هم می پاشند.

اما تلخ ترین حقیقت افغانستان، اتحادی قوی میان قدرتمندترین افراد است که هر چند در یک مسیر قدم برنمی دارند اما به انحصار قدرت در پشتون ایمان دارند و هر فردی که در مقابل آنان قرار گیرد، سرنوشتی جز انزوا یا مرگ ندارد.
افرادی چون کرزی، غنی، اتمر، خلیل زاد، ستانکزی و … .

اگر در مقابل این سیاستمداران، دیگر اقوام به اتحاد می اندیشیدند اکنون دوستم تنها در شمال به سر نمی برد و عبدالله و دانش در پشت دیوارهای ارگ پنهان نشده بودند و دیگران در مرگ سیاسی در خفا به سر نمی بردند.