به بهانه ی کشتار مردم مظلوم کندز

اشغالگران خارجی پلان شده عمل میکنند. بمباردمان مردم بیگناه افغانستان یک عمل عمدی بوده به مقصد تقویه طالب ودیگر تروریست ها اتخاذ شده است، آنها میخواهند تا مردم از دولت نفرت پیدا کرده به طالب ودیگر تروریست ها بپیوندد تا قتل وکشتار و” بینظمی کنترول شده ” ادامه نماید وزمینه حضورشان درافغانستان همیشه فراهم باشد.

اگر اوضاع بدین شکل ادامه پیدا کند در دراز مدت تعداد کثیری ازمردم افغانستان به صورت تدریجی نابود میشوند.

من از چندین سال بدین طرف برای تان داد زده ام که تا اشغالگران ونوکرهای شان را از وطن نیست ونابود نکنیم، روی خوبی را نه خواهیم دید.

ازآنجاییکه به جزازچند نفر صادق و وطندوست، اکثریت چوکی های دولت وپارلمان افغانستان را عناصر خائین به وطن و اجیران خارجی اشغال کرده اند، وهیچ یک ازآن فروخته شده ها که وجدان، غیرت، همت، دلاوری وفداکاری خود رادرمقابل پول ازدست داده اند، توان آنرا ندارند تا ازشما مردم بی دفاع افغانستان، دفاع نمایند. بناا یگانه راه نجات ازین ورطه، قیام عمومی ودوامدارالی پیروزی نهایی میباشد. تاخارجی ها ونوکران داخلی شان را از وطن مقدس خویش رانده وخود را آزاد سازیم تا دیگر هیچ قدرتی توتن بمباردمان مان را نداشته باشد.

باعرض حرمت

هموطن

 

 

 

حمله امریکایی ها قندوز کشته شدن زنان و کودکانحمله امریکایی ها قندوز کشته شدن زنان و کودکان

حمله امریکایی ها قندوز کشته شدن زنان و کودکان

حمله امریکایی ها قندوز کشته شدن زنان و کودکان

در نتیجه حمله های هوایی امریکایی ها در منطقه بزقندهاری مربوط شهر قندوز ده ها غیر نظامی که بیشترشان کودکان و زنان اند، کشته و زخمی شدند.

قاریزاده

Advertisements