logo_thumbnailmoj-gov-afdari

!آگهی

!هم‌وطنان گرامی، مالکان دفاتر رهنما ها و موتر فروشان

* بر بنیاد فقرۀ 1 مادۀ 18 قانون رهنمای معاملات، حق العمل (کمیشن) رهنمای معاملات در بارۀ خرید، فروش، کرایه و گروی ملکیت و خرید و فروش موتر، یک درصد بوده که به گونۀ بالمناصفه (نیم درصد) از دو طرف معامله، گرفته می‌شود.

* بر بنیاد فقرۀ 2 همین ماده،  دارندۀ جواز رهنما، مکلف است تا حق ‌العمل مندرج این قانون را در سند معامله درج نماید.

* بربنیاد فقرۀ 3 مادۀ 29 این قانون، هرگاه دارندۀ جواز رهنما، بیشتر از مبلغ تعین شده را، زیر نام حق العمل، بگیرند، ضمن پرداخت حق‌ العمل اضافی، مکلف به پرداخت ده هزار (10000) افغانی در هر معامله می‌باشد.

بنابرین، از هم‌وطنان عزیز خواهشمندیم تا معاملات خویش را با آن‌عده از دفاتر رهنمای معاملات و موتر فروشان، انجام دهند که جواز، مهر و سته های آن، ثبت وزارت عدلیۀ ج.ا.ا بوده و تاریخ جواز آن، تکمیل نگردیده باشد.

به منظور قانونی بودن جواز، مهر و سند معاملۀ رهنما و یا به منظور شکایت از هر نوع تخلفات از سوی رهنما، می‌توانید به آمریت رهنمای معاملات وزارت عدلیۀ ج.ا.ا، و یا به نشانی های زیر تماس بگیرید:

وب سایت: www.moj.gov.af

صفحۀ فیسبوک: Ministry.Justice.af

نشانی: سرک 15 وزیر محمد اکبر خان، کوچه سوم، دست راست

Advertisements