والی قندوز که مرگ هموطنان غیر پشتون مارا در عملیات وحشیانه نوکران پاکستان
دستور خداوند میدانست امروز در مرگ هموطنان پشتون ما خیلی متاثر است