88888888888888888888888

عکس بسیار جالب هفته

در اینجا شما دو تصویر را میبینید اطفال مسلمانان و اطفال کفار. نزد خود تان فکر کنید زمانیکه اینها بزرگ میشوند کدام خدمتی را برای جامعه خود و زندگی خود انجام میدهند؟ اگر شما والدین مسلمان آرزو دارید اطفال تان گدایگر و قاتل بزرگ شوند همین راه را ادامه دهید. در باره کفار ضرورت نمیرود چیزی بگویم.

برگرفته شده از صفحه ی محترم افضل ملکیار