آن چیزی که برای مردم افغانستان کمک می کنند، صد چنر آن را از کشور غارت می کنند.

معدن یورانیم افغانستان دست برد آمریکایی ها قرار گرفته و با طیاره های غول پیکر انتقال داده میشود

Advertisements