Sana2NEUW
در رثای مرحوم محمد حفیظ همنوا شاعر گرامی که در برج جاری در کابل وفات نموده سروده شد . 
عندلیب خشنوا 
رفت از دنیا به صد شان (همنوا )
عندلیب خوشنوا خوان (همنوا)
در سخن در شعر و در گفتار نیک
شاعر خوشنام دوران (همنوا )
دفتر اشعار از خود یادگار
ماندست چون در و مرجان (همنوا )
شاد میکرد بزم یاران با سرود
مست و مستان همچو مستان (همنوا)
مجلس آرا بود با خلق نیکو
خنده بر لب شاد و خندان (همنوا)
هریکی فرزند او صاحب کمال
چون ستودی علم و عرفان (همنوا)
دوستان در ماتم اش با چشم تر 
هریکی گویند گریان (همنوا )
التجا دارم به تو نیکی کند 
در قیامت با تو یزدان (همنوا)
از صفت اش هر چی میگویم کم است
در سخاوت مرد میدان (همنوا )
روزو شب ورد زبان دارد ثنا 
رحمت حق با تو ارزان (همنوا )
 
محمد اسحاق ثنا 
۲۰ اکتوبر ۲۰۱۶
ونکوور کانادا 
Advertisements