unnamed
شکور نوابی

دوستان و هم ميهنان عزيز! چرا انجا در کشورمان رئيس دولت هميش يک پشتون خود محور ، غير مسئول ، مرد خصى دماغ دبنگ نرم شانة …. بى شورش کم شعور ، فروختة شدة مورد انتخاب بخصوص امريکايها ، عرب سعودى و ديگر اجنبيهايى قرار دادى مغرض ، خود نفع پرست قرار ميگيرد ؟

  درد دارم تا بگويم ، ما عفغانهايى نَخُود مغز کتة دستار ، چرا جامعة گرا نيستيم ؟ نا خجستگى عناصر ائينى ، زبان ، قوم پرستى ، مذهب و ديگر منفى بافيها کة ساختمان اجتماعى جامعةى ما را در کشورى کة انجا را عفغانستان مينامند لکنت زدة ساختة است طوريکة از الودةگيهايى اسلام .. . سوتة حافظ ، و جهان سرماية دارى ) طلسم کالاها ( کة نة تنها انجا جامعة ساختة نشد بلکة مردم ما را از هم جدا نمود ، غم کلان کة پيرامون ان گفتنى ها زياد است چرا کة يک کشور با داشتن فرهنگهايى چندين گون زيباست بنگريند بگلهايى چمن و گلزارها کة هر گل و هر گلبرگ کشش خود را دارد .

  انجا دشمنان جان و مال ما ، در سر امريکا و سعودى قصدا”چنان مصيبت عظيم يعنى جهالت ، عقبگرايى ، فساد اخلاقى ، فقر ، عقل زدايى ، اسارت ، کشتن ازادى و ديگر را از طريق خاور جنوب توسط ما پشتونها سپاة اجير در ميهن پخش کردند و انکة ايجاب پرس و پال و ارزيابى دقيق علم علمى را بکار دارد کة چرا امريکايها انجا در عفغانستان هميش رئيس دولت را نة از ميان شيرها بلکة شغالان انتخاب ميکند؟ ناگفتة نبايد گزشت کة جنبشهايى پيش اهنگ و مترقى ميراث حزب دموکراتيک خلق انجا در کشورمان در ميان زن و مرد در جوشش است ، نظام سيکولار کة امريکا و سعودى انرا با قوت سپاة مزدور بين المللى “اخوان المسلمين ” از ميان برداشت سر از نو نيرو گرفتنيست لذا اين نهضت بة پيش عرب سعودى را طورى دست و پاچة نمودة است تا اگر بتواند انجا از قبايل پشتون ، باورمند بة ديو ، دد ، جن و پرى ، و جهاد دوم …. اخوان المسلمين پشتون را بسازد. جهاد کة من انرا مارشال آرت يا تروريزم عربى مينامم بهترين سند کتاب مقدس است کة CIA ، از پيش چون تعويذ بلا بند انرا در طريق پيروزى امريکا ، جهانى بسرکمونيزم ش ناسايى کردة است و ان هنگامى ابستن گرفت کة انقلاب دموکراتيک ، فراخور حال مردمى . .. از هر نگة فقير عفغانستان در سال ١٩٧٩ اتفاق افتاد. انجا عفغانهايى تروريست ، مسلمانتر از عرب و اعجم ، بخصوص مارشالهايى تعليم ديدةى برونى بودند کة از طريق پخش پُر و پاگندهايى دقيق و سنجيدة شدةى دستگاة اطلاعاتى امريکا از کشور گريختند انجا نخستين سازمان تروريستى لثامى تبليغاتى را بضد ويرانى ميهن و مردم خويش زير نام جهاد بة نفع امپرياليزم امريکا تشکيل دادند. اينها ترويستهاى ميهن فروش عفغان ، بار بار وزير ، سفير ، رئيس جمهور بازوى اجرايوى دستگاههاى اطلاعاتى و تبليغاتى صداى امريکا و بى بى سى کة مرام شوم انها را با دهل و آتن و رقص کاکُل و با پاة سخت کوبيدن زمين را ، کة هنوز بازارى ميسازند. انجا کة انديشةى خودگرايى , Ethnocentarism از فرهنگ بدوى قومى ، فاقد درک تنى و روانى باورمند بة هست کة نيست ، رسم و رواج کراهتاور ، نوع بيمارى و ناتوانى روانى بستة بة تمرين مذهبى ” اللة شمارى ” انعکاس عقب ماندگى فرهنگى کة نقش اقتصادى ندارد ، بهترين بازوى اجرايوى انحصارى گبر و نصارا يعنى عرب و امريکا را در عفغانستان تشکيل دادة است . مردم منزوى در ميان ديگران کة هرگز بة ديگرگون شدن نياز ندارند ، انها بهترين افزار و موجودات معتقد بة مزخرفات کة ميتوانند اهداف دراز مدت استعمارى عرب و غرب را بة پختگى برسانند.؟؟؟؟؟ واة بة ان روزيکة باداران بة اينه ا چوکى داران ارگ نشين بگويند کة ما شما را خريدة بوديم طوريکة بة قهرمان حسن مبارک رئيس جمهور مصر گفتند؟؟؟؟

عالِم معنى شدم و داغ جهل ، از ما نرفت ساخت بيدل علم هاى بى عمل ما را کتاب

لذا ، لازم ميايد تا پيرامون ان مختصرا” صحبت را با شما در ميان بگزارم چة اگر اين ياد داشت من کسان کة منطق را تةى پاة ميکنند خشمگين سازد……….. جامعة چيست ؟ انبوهى مردم کة با هم يکجا زندگى ميکنند کم و زياد کاميونيتى منظم را ميسازند. يک جامعة ميتواند قادر بسازد اعضاىخود را مستفيد شوند از راة هايى کة بة اساس فرد بنايى امکان ندارد ؛ در هر دو فردى و سوسيال ) مشترک ( سودمنديها ميتوانند فرق شوند ، يا در بسا موارد يافت کة توسعة يابند. جامعة …. سازمان يا کلپ کة شکل گرفتة است براى امور بخصوص يا فعاليتى . دستة مردم کة مشترکا” از ارزشها ، قوانين و رسومات در جماعات کة در ان زندگى ميکنند بهرة بردارى متقابل نمايند.

  شکل ديگر جامعة کة در انديشةى قلمروى رسم و رواج مشترک خود ادارة ميشود کة ان ريشة ميگيرد از فرهنگ زيرين جامعة ( subculture ) کة با فرهنگ ديگران سازش نمى کند کة ان ارجاع ميشود بعلم جنايى . برخى دانشمندان اجتماعى پژوهشهايى خودها را بسر قضاياى جدايى يا بيگانگى اجتماعى تمرکز دادة ان د کة اطفال تمرين يا اموزش قبلى اجتماعى شدن را در خانوادةهايى خود ندارند کة چنان کلچرها را ما ميتوانيم زيادتر درميان جامعةى بخصوص سنى مذهب در اسلام ، قبايل پتان ، و مشابة ان جستجو کرد کة خصوصيات فردگرايى انها از کلچر پايانى بلند ميشود کة رشد جامعة در ان بسيار بطى ميباشد يا کة امکان ندارد ، روى تعريف بالا کة نميتوان چنان مردم را جامعة ناميد ، يا کة از ان جامعةساختة ميشود و من فکر ميکنم کة انجا بود يگانة عنصر مرز نا شکن ) ترياک جامعة ( کة اعلحضرت امان اللة را مايوس و نا اميد ساخت و ان سر زمين ديو و دد را ترک بگفت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟

بشنو اى پشتون با صدق و صفا حافظ کهسار و قلب اسيا “عبدالحى حبي بى “

بشر شناسان گفتة اند کة هيچ فرهنگ بدون حسادت و نفرت بودة نمى تواند ، اما افراطگرايى در هر بخش ساختمان يک جامعة گناه است .

بنى ادم اعضاى يک ديگرند کة در افرينش ز يک جوهرند جامعة شناس “سعدى بزرگ “

حبيبى صاحب در تيستامينت پيشين گفتة شدة است کة بود انجا پيامبر بنام Balaam , از بالا امر شد تا قوم خود ، اسرايل ، را نفرين کند ، اما پيامبر بلام بر عکس قوم خود را رستگارى بخشيد پس از اينکة مادة خرى سوارى اش ، پيامبر بلام را سر زنش کرد . اينجا ما مى بينيم کة حيوان ايشک ، دادورتر ، جامعة شناستر از پيامبر است طوريکة ان مادة خر ، فرمان ديکتاتورى را شکست و از جناب شما را چرا نة . لطفا در بالا ، فرد شعر هفت سد سال بعد حبيبى را ، کة از ان بوى خون ميرود و نفرت ميبارد با فرد شعر هفت سد سال پيش “سعدى ” جهان ديدة مقايسة کنيد؟

  عبدالرحمان پيمان ، کة او فعلا” در ويرجينيا زندگى ميکند از اندراب از شمال اما نة از جنوب شرق ، کة وى ميخواست شامل فاکولتةى حقوق در کابل شود بة نزد معاون صاحب صدارت بزرگوار حسن شرق ، کة من بة اوشان حرمت قايل هستم ميروند ولى معاون صاحب بة اقاى پيمان ميگويد بغير از فاکولتةى حقوق هر فاکولتةى ديگر را خواستة باشد ايشان حاضر اند انرا عملى کنند ، دوم .. من از شخص کة همة عمرش در امور ادارى نزديک با محمد داود خان س پرى شد و هم ارادت زياد بوى داشت بمن گفت کة او ، داود خان وزير دفاع ، مکتوبى نوشت بة امريت مکتب حربى در مهتاب قلعة تا از پزيرش شاگردان مردم هزارى در ان مکتب خود دارى شود و هزاريهايى ما کة از ان سياست فاشيستى تا امروز رنج ميبرند.

  عمال آل سعود کاين فاجعةى غير انسانى را بار اوردة استند.

لذا تا زمانى کة چنين احساس محور گرايى ، و واهيمةى خداوندان از سطح جامعة چند مذهبى ، ايل ، ايل ، و زى ، زى برچيدة نشود انجا جامعة شکل گرفتة نميتواند و بة يقين کامل کة انها هميشة اخوان المسلمين خواهند بود و در خدمت CIA ، و شاهان و شيخهايى عرب ؟ ؟؟ ،

  در شرايط غربت ، اينجا در امريکا ، جاى فساد و طلسم کالاها ، کة من روان نا ارامى دارم ، انجا در ميهن نيست روزى کة بُمب و انفجار نا کسان کة خون کودکان ، جگر گوشةها ، و هستةى دلهايى ما ، جادة و خيابان را رنگين نکند يا داد و فرياد از تلفات انسانى ، دوستان و خويشاوندان کة از ميهن بگوش نرسد يا دانةهايى اشک سرد بينوايان درد .. ديدة کة همة چيز و دلبندان خويش را از دست دادة اند از ديدة ها پنهان بماند ، نالة و بيداد يتيم و بيوة زن ، گوش خداها را اگر کر نکند ، ولى نيست انجا خدايى ، نيست انجا خدايى ، تا خدايى خود را بطريقى بة نمايش بگزارد .

  انجا خشم و تشدد جهالت ، برخاستة از ائينى کة همة دا ر و ندار ما را بسود امپرياليزم دُنيا دار ) امريکا ( ، همچنان دينيا دار ) سعودى (، برباد داد کة در پايان جامعةى تروريزم فاسد را در عفغانستان از خود بجا گزاشت و بمب اتومى بد نام اسلامى را از گدايگرى و خيرات بليون دينار سعودى در پاکستان ، گزشتة از ان کوچة و پس کوچةهايى لندن ، نيو يارک و واشنگتن را از قلندرهايى مذهبى ياوة گو ، و خانمهايى برقة پوش عرب و اعجم ، باد ريزک جامعة پُر نمود ؟؟؟.

  اين بى پروايى ، بى باکى ، جسارت ، نة فضيلت بلکة رذالت استعمارى کپيتاليزم در حالت نزع است کة بة عمر اين الودةگيها افزودة ميرود . چرا کة در راس اين همة غمها و خود کُشيهايى پى در پى اجنتهايى پاکستانى ، سعودى ، امريکايى ، انگليس و ) اللة اکبرها ، ساخت امريکا ( ، قرار دارند کة ما را بموجب بد تر شدن ارامش ، از ميهن و هم ميهن فاصلة دادة است ، درد بزرگ جدايى و محروميت از ديدارها ، زهريست کة انرا هر دَم ميمکم .

  در جايى خواندم کة پادشاهان عرب سعودى با مصرف پنجسد مليون دالر در ننگرهار انهم در جوار ارامگاة قهرمانمان اعلحضرت امان اللة کة ايشان يکسدة پيش در برابر بر چيدن چنان مزخرفات کة اکنون دوبارة انجا اغاز ميگردد حيات خود و خانوادة خود را پر پر کرد دانشگاة مذهبى اسلامى ، اسلامى ، اسلامى ، اسلامى ميسازد واويلا ، واويلا ، واويلا ……….. پلان ويرانگرانةى سياسى کة با مشورةى امريکاى امپريالزم صورت ميگيرد نة تنها زيان ان متوجة مردم بى دفاع عفقانستان است بلکة متوجة کشورهايى هند ،چين ، اسياى ميانة ، ايران و روسية همچنان .

  اقاى غنى ، بادية نشين ، دست نشاندة و دستنگر ، موجود بدون کلاس .. فاقد ازادةگى و نجابت سياسى کة عقل وى مانند امريکايها در مغز نة بلکة در تنگ درة قرار دارد ، مغاير خواست وقت و حساسيت دور و بر ، قرار داد را با آتيلاى عرب ، آل سعود خود کشور ، کة ان از بى قانون ترين امارت در جهان است بة نمايندگى از پشتونها ) اخوان المسلمين دوم ( بضد ايران با خون مهوار روسپى ئى دستينة ميکند ؟ قرارداد کة ان کوچاندن اخوان جهانى بة درون قبايل پشتون ميباشد چرا کة ما پشتونها بة اسا س ارزيابى علم علمى عفغانستان شناس ” لويس دوپرى “ نقص ژنى تيکى داريم . لذا جوانان فهيم و مسئول ما چة مرد و چة زن اين حق را دارند تا بضد چنان قرار دادهايى فاشيست مذهبى غير اجتماعى و غير انسانى کة ساختمان ان زير بناى تفکر ندارد خيابانى شوند ، ارگ نشينان را سنگباران نمايند ، سپس ان پروژهٴ نة انسانى را بة اتش بکشند چرا کة از اسلام مدنيت زايدة نمى شود ، نمى شود ، نمى شود ، نمى شود ، نمى شود ، نمى شود؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

  اشرف غنى ، موجود نيم مغز کة او تاريخ ندارد و مسئوليت تاريخى ، کور تياق بدست کة بسر خونهايى تازةى مردم کابل ، کة انها از ضربت راکتهايى کور گلب الدين کشتة شدند ، نا جوانمردانة پا ميگزارد و سند ب وسة بة پيغام خونبهايى مردم کابل را با يگانة انسان نة ، بلکة آدم نهايت سفاک قرن ، معتاد بقتل دستخط ميکند او خائن و سفاکتر از گلب الدين است کة همة ايل خود را ابدى در تاريخ اضافةتر داغزدة و لکة دار نمود ، يا او غنى مجبور است برابر بقول کة بة امريکايها و شيخهايى عرب در سر سعودى بخاطر شيعة کُشى دادة است گلب الدين را جلو کش بکابل بياورد ، انکة امکان ندارد چرا کة او گلب الدين ، ديگر عفغان نيست اما پاکستانى …

  در ٢٩ اپريل ١٩٩٢ مانند هزاران طفل زخمى افغان ، سمير نام شش سالة توسط چرةى راکت گلب الدين زخمى شدة بود پدرش ويرا بة بيمارستان انتقال داد ، دوکتور موظف چندين بار سينةگک ويرا فشار داد تا او را دو بارة سر حال کند اما دلسوزى دوکتور سودى نبخشيد ، چشمان زيباى سمير با سرک پلاستر شدة اش بجانب کلکين چرخيد و جان داد… پدر نا اميد موهايى پسرک خود را در چنگال گرفتة و راجع بة بربادى شهر کابل فرياد کشيد . در منزل سوم طبقةى بيمارستان اطفال بة اسم ، اندرا گاندى ، ننگيالى ، دة سالة کة در پهلوى بستر سمير جوانمرگ خون الود افتادة بود گفت ، کة من و سمير در برون حويلى بازى ميکرديم کة يک راکت در جوار ما اصابت کرد ، همانقدر بخاطرم ميايد کة خون پُر بروى بازوهايى پدرم افتادة ام . فوزية نام ، مادر يک طفل زخمى ديگر گفت ، اگر انها جنگ ميخواهند ، اگر انها دلاور هستند و اگر انها مرد هستند خو در ميدان برايند رو در رو بجنگند نة اينکة در خانةها پنهان شوند و بجان اطفال و زنها گلولة بارى و راکت پرانى نمايند. معصومة نام خانم ديگر کة در نزديکيهايى ميدان هوايى کابل زندگى ميکرد ، بروز سة شنبة ٢٩ اپريل ، ١٩٩٢ در هنگام نان پختن يک راکت از طريق کلکين بة درون خانةى نشيمن وى اصابت کرد کة نصف اهل خانوادة را بة هلاکت رساند و متباقى را روانةى شفا خانة ساخت . خانم معصومة ، حکمتيار را ملامت و سنگسار مى نمود و گفت کة با امدن دولت اسلامى و امدن صلح ، ما شب گزشتة جشن گرفتيم و خيلى ها خوشحال بوديم و علاقمند تا رئيس جمهور تازة را ديدار کنيم و افزود اين گروة گلب الدين استند کة جنگ همان طور ادامة داشتة باشد و گلب الدين يک ادم قدرت طلب است . خالقيار نخست وزير دولت قبلى کة در همان روز دخترکش بر اثر اصابت مرمى در درون خانة زخمى شدة بود گفت : ” اين پيروزى براى مسلمانان يک وديعت خداوندى است وليکن ما مسلمانها قدر و قيمت انرا نميدانيم و در موقفى نيستيم کة خود مسايل را حل کنيم “. هاى برادر حالا همة ميدانند کة عامل اين همة بربادى فزيکى و معنوى کشورمان جز انکل سام و عرب سعودى کسى ديگر نبودند و تا حالا هستند .

جگرها مى گدازيم و نداريم از طلب شرمى کة بهر دانةاى چند ، اسياى ما بخون گردد ” بيدل “

French President Francois Holland : We have a problem with islam in our country , and warn that country’s national symbol will one day be a woman with a burka. Posted on October 14, 2016

  فرانسيز هولاند رئيس جمهور فرانس زيبا ميگويد : ما در کشور خويش با اسلام درد سرى داريم ، و بيدار باش داد کة سيمبول ملى ما روزى يک زن بُرقة پوش خواهد بود … مذهب؟ شى فرا طبيعى , کة جامعة شناس -Emile Durkheim انرا سيستيم عقايد تعريف نمودة است ) يک خدايى ، چند خدايى ( و تمرينات )روزة داريها ، عيدها( کة بستگى بة نظم فرا طبيعى دارد ) خداها ، ربالنوعها ، فرشتةها ( ، جاها ..) بهشت ، دوزخ ، – purgatory پاک شدن ( ، و قدرتهايى خدايى . پاک شدن از گناها ، براى مثال در سورةى ۵٩ النسا امدة است کة شما را در اتش دوزخ مياندازيم تا کة پوستتان بلکل بسوزد سپس شما را از انجا بدر اوردة پوست تازة شما را ميرويانيم . هوهوهوهوهو… هاهاهاهاهاها… ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟… !!!!!!!!!!!!!! …. وا ، وا ، وا ، وا .. يک چک چک. جدا سازى مذهبى اصطلاحى است بکار ميبرند برخى تا تشريح بدهند کة مذهب چسان لکنت و ممانعت impediment را خلق ميکند تا انسان خود را بشناسد ميگويد George Wilhelm Friedrich Hegel …..………

  زندگى از بيدارى نتيجة نمى شود بلکة بيدارى از زندگى ) کارل مارکس (

  بنگريد بة ديگهايى خيرات شيخهاى عرب ، پاکستانيها و ديگر بة اسم خدا در سر هر چهار راهى ، چايخانة ، مزگتخانة ، دوکان ، غار حورا و ديگر کة مبلغ هنگفت در طريقت رشد ايدولوجى بيمار و مدارى خانةها ) مزگتها( جمعاورى ميشود . چنين درگيريهايى تلقينى و وادار سازى ) بگو کة پناة ميبرم بة اللة مردم ١..١١۴، بگو پناة ميبرم بة طلوع يا دميدن افتاب ١، ١١٣، بگو خدا يک است ١، ١١٢، و بگو ، هاى کافران ١..١٠٩( اوامر استبدادى ، گونة بازى کارتون را کة امامها از سر محراب “جاى جنگ” براى مردم فاش ميکنند جامعة را هنوز در تن و روان نا منکشف و نا خوش بار مياورند ، هجوة گويهاى ا ز پا فتادهٴ نا زيبا مخالف ذوق انسان و طبيعت فرهنگ نظم نوين ، انسانسدهٴ بيست و يک را بة عقب برگرداندة نمى توانند مگر کة عضو يا اعضاى اخوان المسلمين باشيد يا هيچ ناموس ، پادَو قصر ابيض …. خراس خسکى ، اشرف غنى . و دستگاة اطلاعاتى امريکا در قفس خويش از اين نوع سفال مالان زياد دارد .. ديدة شود کة پس از غنى چة پست فرومايةيى ديگر را بکرسى بنشاند؟؟؟ ؟

  چند سال متواتر است کة بسر برادران و خواهران ما ، مردم سورية از سوى امپريالزمى از هوا و زمين اتش ميبارد و در اينقدر مدت دراز اگر يک کشور اسلامى در جهان چة عرب و چة اعجم اواز خود را بة طرفدارى مردم مظلوم سورية بلند کردة با شد يا از مردم بى دفاع يمن ، چرا کة امريکاى امپريا ليزم دهن هر داملا را تاپةى دالر زدة است ، ملاهايى ديگتراش خور دين فروش ، در سر برادران مسلمان ، قرنها در خدمت کافران کة واقعيت چنان تخيل را همة روزة نمايش ميدهند . مجاهد ، طالب ، القاعيدة ، دعيش ، و امثال انها ، توليد دو دستة و يک هاونگ ، ترکيب دو جين متضاد و خشن از مادر عرب و از پدر انگليس و امريکايى ، افزار … موجود بدون ارادة کة از عمل خشونت اين چوچةهايى ديو و دد جهان را خشونت فرا گرفتة است . -Jeremiah Wright , Obama’s Pastor در سوم مارچ ٢٠٠٨ گفت : ” God Damn America , U.S to blame for 9/ 11 that the United States brought on the 9/ 11 attacks with its own terrorism.” ” We bombed Hiroshima, we bombed Nagasaki, and we nuked for more than the thousands in New York and the Pentagon, and never batted an eye,” Rev,Wright said in sermon on Sep. 16 ,2001

  يکى از ملاهايى دينوى برتانية زدة ، در سدهٴ نزدة ، اغا جمال الدين ) ١٨٣٩.. ٩٧ ( است گهى عفغانى ، گهى ايرانى خواندة ميشود و من فکر ميکنم کة ان از مسلمانان هند باشد کة در راة وحدت اسلام در خدمت انگليس درامد تا امپراتورى ترک را در خاور ميانة بسود بريتانيايى کبير متزلزل بسازد در حاليکة در انوقت امير شير على خان با انگليسها دست با گريبان بود؟. اسلام روى تکرار فجايع و قتلهايى زنجيرةى بحکم انگليس ، امريکا ، عرب سعودى ، اسرايل و ديگر هرگز بوحدت دست نخواهد يافت چرا کة ان مسلک نيست تا تنش ، اگر گنجايش کشش را داشتة باشد. طوريکة امام غزالى بة مصداق حديثى از پيامبر گفتة است کة پيروان وى در ايندة بة هفتاد و سة فرايق جدا خواهند شد و تنها يک فرقة است کة بقول خويش وفا دار ميماند؟ و من فکر ميکنم ان فرقة پشتون خواهد بو د ؟ گفتة ميشود کة اغا جمال الدين در پاريس با يک دوست مصرى خود محمد ابدوح ) ١٨۴٩.. ١٩٠۵( رسالهٴ را بنام al.. Urwah..al..Wuthqa عُروت الوثقى يعنى دستاويز مستحکم کة براى نخستين بار نوشتة شدة است . شايد ان ديکتى يا نبشتة شدة است از جانب عفغانى يا زير نفوذ عفغانى کة محمد ابدوح M. Abduh .. انرا کمپوز کردة است . جمال الدين اغا ، مرد اوارة کة ميخواست از اسلام ، مسلک استبداد ، مکتبهايى طالبانيزم را بسازد از ايران هم راندة شد و در پايان کة در دام سلطان عبدالحميد ترک افتاد ، سرانجام زندانى گرديد. انجا اخوان المسلمين مصر است کة اين اغا را شهرت بخشيد طوريکة يک شاگرد مرا کشى يا تونسى در برون کشور ، هميش درون اتاق ما عفغانها ميشد و تکت پوستى اين اغا را طلب ميکرد.

  – Martin A. Lee در سپتامبر ٢٠٠۴ ، در -Razor Magazine نوشت کة چگونة CIA و اخوان المسلمين روداد يازدهٴ سپتامبر را مرتکب شدند. -Col. W. Patrick Lang از شمار اعضاى سى آى ئى کة با وى در اين مضمون صحبت شد ميگويد اسلام سنى ” اخوان المسلمين ريشةى متعدد پريشانيهايى ما ميباشد ، ” Lang , کار شناس پيشين در خاور ميانة درنمايندگى دفاعى کة القاعدة را زادهٴ اخوان المسلمين ميخواند. از بسيار سالها ، دستگاة جاسوسى espionage ا مريکا بروى اين گمان استوار بود کة اسلام ذاتا”ضد کمونيزم است و فلهذا ان افزار است کة ميتواند اهداف برونى امريکا را بر اوردة سازد. قرار ,Robert Baer نفر باز نشستةى سى اى ئى در سن بيست و يک در وقت حساس در خاور ميانة و اسياى ميانة هيزم چينى ميکرد پس از باز نشستگى کتاب نوشت بنام -Sleeping with the Devil خوابيدن با شيطان ، ادم شرير ، پادَو کة :

How the Unite States ” made common cause with the brothers ” and used them ” to do our dirty work in Yemen , Afghanistan and plenty of other places”. This covert relationship ; Frankenstien named Osama unraveled when the Cold War ended, whereupon an islamic

bin laden lurched into existence.

چسان امريکا ” بد بختى عمومى را با برادران بوجود اورد ” استعمال کرد انها را تا پيش ببرند مرام مردار ما را در يمن ، عفغانستان و ب سيار جاهايى ديگر”. اين درگيرى پنهانى فاش شد هنگامى کة جنگ سرد پايان گرفت ، در نتيجة يک هيولاى اسلامى بة اسم بن لادن پا بعرصةى وجود گزاشت .

  در عصر جمال ناصر ، انجا در مصر ، امر سى اى ئى -Allen Dulles در سفارت امريکا جمال ناصر را Pesky يعنى مزاحم خواندة بة نفر سى اى ئى Copeland توصية کرد تا ناصر را بى پاية سازد ، بى اعتبارش کند و غرور ويرا بشکند . او شروع بة دسايس کرد تا سفارت روسية را بنام ” سفارت بى خدا ” بة نمايش بگيرد. لذا ، کاپلين براى بد نام کردن کمونيزم در مصر ، دست بة پروپاگند و جعليات زد کتابها زير نام ضد حجاب و محمد هر گز وجود ندارد را نوشت و تيت و پخش ان جعليات را هم بة سفارت ات حاد جماهير شوروى پيوند داد. -Copeland انجا در مساجد پايان و بالا ميدويد تا خطيب را با خود همکار بسازد تا پيام ضد کمونستى ويرا کة ان برگشت اب جويبار ميباشد بة جريان دراورد طوريکة ميگويد :

” I wanted to find and groom a messiah who would start out in Egypt, and

then spread his word to Africans and perhaps other Third World peoples.

من ميخواهم مهتر ) نوکر مردينة ( و مسيحايى را جستجو کنم کة او از مصر اغاز کند ، سپس کلام وى پخش شود براى افريقايها و شايد مردم جهان سوم . پروژهٴ اين هيزم چين کة در عفغانستان بشکل بهترينش انجام شد طوريکة از همة نخست جنرالهايى اکثريت ، سياست مداران اکثريت ، ملاها ، و ايل اکثريت ، هاونگ امريکا و عرب سعودى از ميهن -CIA زدة گريختند . حالا همين ماية مالان بدون کرکتر بمراتب وزير ،سفير ، رئيس جمهور کة هر کدام ان چون کيک از شَونى ابيض سفال امريکايى و از شونى مايةى اسود عرب لکتاب استند و در هر کنار دست بة تگدى تا خداوند ، اللة يعنى امريکا را از سر انها کم نکند کة مرگ باد اين ميهن فروشان ، تفالةى جامعة را. -CIA the pesky از ترس سوسياليزم پس از جنگ دوهم جهانى تحت نامهايى مختلف در همة روى زمين چة فجايع است کة انجام ندادة است و دوام جنگ با بشير اسد هم همين است و انتقام گرفتن از فاجعةى لبنان در حضور قواى مسلح سورية ؟؟؟؟؟ بودند انجا احساس سوابق مارشالى مذهبى تا پيشى بدهند اجنداى جنگ سرد امريکا را . در سال ١٩۴٨ دستگاة اطلاعاتى امريکا – CIA همکارى -Vatican و کاتوليک را شامل ليست کرد ، بزرگترين سازمان کاتوليک غير روحانى را در ايتاليا ، موفقانة در يک کامپين تا انها در انتخابات مقدس بر احزاب چپى پيروز شوند. چة اگر مسلمانها پاپ يا مقام بلند پايةى روحانى ندارند ، ستراتيژيستهايى سى اى ئى باورمند بودند ميتوانند روح و قلب مردم عرب را در اين بخش از خود کنند انهم از طريقى بى خدايى روسها کة ميگويند محمد وجود ندارد. لذا در اينجا من طرف امام خمينى را ميگيرم تا بگويم کة شيتان بزرگ چة کس است ؟ اخوان ، حيوانات پشمى ، افزار امريکا و سعودى در اکتوبر ١٩۵۴ از سوى جمال ناصر ، رئيس جمهور مصر غير قانونى اعلان شد ، اخوان کة مغزشان در گيرَو امري کا و عرب سعودى بود بهر طرف پا بگريز شدند ، بندى گرديدند ، شکنجة شدند ، هزاران عضو وى و سران ان کشتة شدند از کشور فرار کردند برخى انها در تهٴ زمين رفتند ، سخت ترين زور و فشار بر عليةى انها انجام گرفت طوريکة عرب سعودى و حامى ديگر ، امريکا را هم ترساندة بود و انها از کشورهايى اسلامى و ديگر براى حيوانات خود با گردنهايى لميدة پناهگاها طلب ميکردند . رابرت بير ، ميگويد کة جنگ مخفى سى اى ئى ١٩٨٠ در عفغانستان از پر مصرفترينش در تاريخ سى اى ئى ميباشد کة سة بليون دالر در ان خرچ گرديد چرا کة اسلام بزرگ است و اسلام در خطر است .. مليشةى اسلامى از چهل و سة کشورها بشمول امريکا در خط شمال غربى پاکستان گيرد هم امدند تا مجاهدين ضد کمونست را يارى دهند. انجا در پاکستان بچة فرزندان -CIA اسامة بن لادن ، عزام فلستينى ، شاخةى اخوان افزارى بودند کة مسلمانان رضا کار را از شمال افريقا و خاور ميانة جلب نمودند کة شمار انها بة چهاردة هزار نفر ميرسيد کة ان گروة را ” Afghan- Arabs ” نام دادند کة ) اگر يکى انها عفغان بودندى يا اگر همة عرب ( انها کة در اردوگاهايى در پاکستان زير تربيت گرفتة شدند کة سى اى ئى انها تمرينات را نظارت ميکرد کة اصول تدريس بنيادگرايى اسلامى در ان دخالت داشت تا چسان يک کمونست ، هوا خواة کمونست را بکشند ، ملت و کشور کمونستى را اتش بزنند ؟؟؟؟. اخوانالمسلمين بود کة با فتح عفغانستان امر يکاى امپرياليزم را يگانة قدرت در جهان ساخت و خاندان سعود مفسد را مفسدتر . اکنون کة ) اللة( از پنتاگون سر بلند ميکند و ) اکبر ( از رياض ، پاى تخت شاهان ، ساخت امريکا … بدانکة از هم خوا بگى اين دو فينامينا ديو و دد جهان را فرا خواهد گرفت ؟؟؟؟ تبصرة !!!!! نظام سياسى کشور عفغانستان ، بة اساس ترمينالوجى تازةى کاخ سفيد ، يک زين و دو کون ، گونة بازى کودکانة ، مانند وزارت قبايل کة در جهان نمونة ندارد ، نقشةى دو قطبى ، برترى دادن قوم بر قومى يا خام بر پختة ، کة فاقد نقش سياسى و اجتماعى است درز وحدت و يگانگى مردم ما را روز از روز فراختر ميسازد … چنان سياستهايى تفرقة بيانگيز امريکايى و عرب کة پراسيس سرعت گرفتن جداى عفغانستان را بسود چين ، اسياى ميانة ،ايران ، ترکية ، هند ، خاور ميانة و اروپا محتمل ميسازد. لذا از همين ساعت بة بعد بفکر ساختن جامعةى دموکرات خويش بشويم کة ان ميتواند از طريق انقلاب اجتماعى ، راديکال ديموکراسى و کوليکتو ويزم کة اساس دارد بسر ازادى ، برابرى ، بشمول اختلافات . جنبشهايى اجتماعى تلاشيست کة خلق ميکنند تحول اجتماعى و سياسى نياز استراتيجى را کة چلينج ميدهند نيو ليبرال و نيو کانسرواتيف … تصورات دموکراسى را. در غير نسل کة در دوران تروريزم اسلامى با دالر رشد کردة و کشور عفغانستان را مطابق ميل امپرياليزم غرب ، شيخهايى عرب و اخوان المسلمين فاسد کردة اند دست و پنجة نر م کردن بسيار دشوار است .

Advertisements