ف-بری

ف .بری

تیره فکران

می بریم از شر شیطان بر رب عالم دعا

تا شویم ایمن زرنج کینه و بغض و اعدا

این ندای ماست به دربار خدا روز و شبان

تا شــویم فرخنــده درامن و رفا و اعتلا

ما طلـــب دارم ،راه راست راه زنده گی

تا شــــود ارزانی ما نعمت و لطف خدا

نعمت حق است عقل ودانش وفهم و خرد

تا گزیند نسل آدم راه معقـــول از خطا

تیره عقلان میشوند مجذوب اوهام و فریب

هر جنایت را کنند توجیه بر احکام خدا

سر کشیده شعله های آتش جنگ و نفاق

دار اسلام نیست جای امن و مصوون ورفا

جوی خون جاری شده زین منطق وهم درجهان

دینداران گشته اند مغضوب ذات کبریا

در جهان بینی بری ابنای خوب و مهربان

چون مسلمان نیستند دارند محیط با صفا

ف .بری

Advertisements