unnamed

پوتین گفت : ” ماهمه میدانیم که در افغانستان ، لیبیا وعراق ودیگر کشورها چه میگزرد

برگردان بفارسی – دکترصفوی .

ولادیمیرپوتین درجلسه باشگاه «ولدای» درشهرسوچی روسیه گفت : من همراه با اوباما دربعضی مسایل خصوصا سوریه به موافقه رسیدم ، ولی واشنگتن بعدن نخواست این توافقنامه عملی گردد و درحد توان نیروبخرچ داد تا علیه این توافق اقدام نماید ، که درحقیقت این چنین حرکات اشتباه بالای اشتباه غربی ها غیرقابل توجیه وغیرمنطقی است. ماهمه میدانیم که درافغانستان ، لیبی ، عراق وسایر کشور ها چه میکزرد….وچه اتفاقاتی درحالت بوقع پیوستن است…. من از این بازیگران پرسان میکنم کجا شد نتیجه مبارزه با افراطگرای وتروریزم ؟ معلوم است که نتیجه مبارزه علیه تروریزم قطعا وجود ندارد ، ولی بزعکس تهدید تروزیزم هرروز روبه ازدیاد است. غربی ها دعوت روسیه را مقابله باتروریزم وافراطگراي رد نمودند وبه آن مخالفت ورزیدند. اما برعکس تروریستان وافراطگرایان را بخاطرمقاصد بعدی سیاسی خویش آموزش دادند ، تمویل وتجهیز نمودند واین یک بازی خیلی خطرناک است. باردیگرازهمین جاه به بازیگران این بازی خطرناک خطاب میکنم وآنها را به این امرمتوجه مینمایم : ” افراطگرایان ؛ زرنگتر، باهوش تر وقوی ترنظر به شما هستند ، بازی کردن با آنها قطعآ درهرحالت شما بازنده هستید “. نمونه جالبش افغانستان است…..
“.تکرار اشتباهات قبلی بیانگرآنست که غربی ها مثل اینکه میخواهند دوباره ” گرفتارهمان چاه شوند

Advertisements