دلها را تعصبات سنگ ساخته، طالب افغان است، حق دارد انطور که میخواهد در وطنش حکومت کند. ازغنی شکوه ای نیست چون این مامور تعمیل این برنامه است، اما ننگت باد عبدالله، حقا که شایسته ی هر ننگ و مذلتی هستی

این مادر دیگر فرزندی ندارد!
وحشی صفتان طالب ۳ فرزندش را در ولایت غور تیرباران کردند.
دو تای شان متاهل یکی مجرد درجمع شهدای است که امروز به خاک سپرده شد.
بااین مادر من هم امروز گریستم

 shared Khabirnegaran Herat Khabirnegaranherat‘s post.

.