n00132560-b

حاکمیت عنکبوتی؛ اخطار جنرال دوستم را باید جدی بگیرد!

انتقاد تند همراه با صدای بلند و عصبانیت جنرال دوستم از رییس جمهور و مشی تنگ نظرانه و انحصارگرانه او و تیم خصوصی اش و نیز انتقاد و بلکه استهزا او نسبت به عبدالله، نشاندهنده اوج بحران بی اعتمادی و تزلزلی است که در پشت پرده مناسبات قدرت وجود دارد.

حاکمیت عنکبوتی آقای غنی و عناصر تنیده در این شکبه عنکبوتی، روند سیاسی را با آوردن حکمتیار در کابل و اجرای سناریوی مذاکرات سری با طالبان، به سمت یک مسیر مشکوک، مبهم و خطرناک هدایت می کند. مسیری که با همگام شدن معنادار عبدلله، از معبر ریاض می گذرد.

خشم دوستم، بی دلیل نیست. دوستم مرد سیاست و مهارت نظامی است که به بازی های استخباراتی هم براحتی دسترسی دارد و هم بخوبی اشراف دارد. این مرد، صادقانه و جسورانه خطر را حس می کند و متهورانه اخطار می دهد.

دوستم نشان داده که در نزدیک به نیم قرن اخیر، قدرت و جسارت فرو ریختن هر نوع نظام و محاسبه سیاسی و معادله نظامی را دارد. اخطار دوستم را باید جدی گرفت و خشم اش را نیز جدی تر. او امروز خشمگینانه هشدار داد که طالب در درون نظام رخنه کرده و غنی در شبکه عنکبوتی مخوفی گیر مانده است. درک این جنرال چهار ستاره، درست و جدی و دقیق است. باید خطر بلعیدن همه حضرات و حشرات حاشیه قدرت را توسط این شبکه عنکبوتی مخوف جدی تلقی کرد.

دوستم، کم حرف می زند و دیر خشمگین می شود اما اگر حرف زد قاطع و جسورانه سخن می گوید و اگر خشمگین شد قدرتمندانه اخطار می دهد و اگر اخطار داد، متهورانه و کمرشکن تصمیم می گیرد. او اخطار داد که “دست به وار زنبور” فرو نکنید. این سخن دوستم، تکان دهنده است. حاکمیت عنکبوتی باید این اخطار جنرال پادشاه ساز را جدی بگیرد و بیش از این با سرنوشت مردم و ببر زخمی بازی نکند!

حمزه واعظی

Advertisements