دکتر-صفوی

من درمفهوم وماهیت این دومدال « تجاوزکارانه » کدام تفاوتی زیادی نمیبینم

vvv

bbbbb

نخست وزیر انگلستان تونی بلیر بعد ازتجاوز خونین برخاک عراق صاحب مدال گویا «پیروزی» شد ، بعدا معلوم گردید که درحقیقت ایندکتر مدال جنگ ؛ خونریزی و تباهی است…. ولی بعد از گذ شت زمان کوتاهی دریک محاکمه عدلی چنین اقرار کرد وگفت : “من نمیدانستم که اینطور میشود…”… واین اقرارممکن است قسمآ فشارجامعه جهانی ویاهم عذاب واذیت وجدان بوده باشد که مجبور گردد که قسماازعمل جنایتکارانه خویش معذرت بخواهد ، ومعلوم گردید که مردم انگلیس ازعملکرد تونی بیلرخوشنود نبوده ونیستند وحتی خودرا دراین موردمجرم میدانند . ولی نسل میراثخوران مدال آور فاشیزم جنایت پیشه باشعارننیگن ” سرش ازمن مال اش ازشما ” نه اینکه باگزشت نزدیک به یک قرن هنوزحاضر نیستند ازآن اعمال ضد بشری وجنون آمیز خویش درمقابل خلق خدا وتاریخ شرم آور وننگین خویش معزرت بخواهند ؛ تاباشد حداقل مرحمی برزخم های های ناسور بجامانده دیروزباشد ، برعکس هنوز که هنوز است این نسل بجامانده هرگز مشکل عذاب وجدان رااحساس نمیکنند برای اینکه احساس شان مرده است تااقرار به جنایت تاریخی کنند. اما باورمندم که سینه تاریخ فراخ است وروزی بادرگیری درمقابل عذاب وجدان مجبوراند به جبرتاریخ تن بدهند

Advertisements