هیچ کسی به وی گوش نداد…!
لطفا این ویدیوی یک دقیقهُ را که آموزنده ازتاریخ است فقط ببینید :
قذافی حاکمان وامیران اعراب را در نشست فوق العاده عربی باچنین لحن تلخ وبیسابقه خطاب میکند : « هیچ نوع تحقیقات درمورد اعدام صدام حسین صورت نگرفته ، رهبر یک دولت عربی به دار آویزان میشود ولی ما دراینجا دربیتفاوتی نشسته ائیم ، چرا ؟ ونوبت بعدی کدام شما خواهد بود ؟ [ جالب اینکه رهبران دولت های عربی ازجمله بشاراسد به وی میخندد ]
معمرقذافی نیزدرسال ۲۰۱۱ به صراحت دراین نواربه رهبران اروپا اخطار میدهد: ” اگردولت وحاکمیت موجود لیبیا سقوط کند سیل سیاهی مهاجرت فرانسه ، ایتالیا ودرمجموع اروپا را به زانو درمی آورد همه دربی امنیتی خواهد بود وسرنوشت منطقه رابه نابودی میبرد واین ماهستیم که مانع فعالیت القائده درمنطقه میشویم .برگردان بفارسی دکتر صفوی