هیچ کسی به وی گوش نداد…!
لطفا این ویدیوی یک دقیقهُ را که آموزنده ازتاریخ است فقط ببینید :
قذافی حاکمان وامیران اعراب را در نشست فوق العاده عربی باچنین لحن تلخ وبیسابقه خطاب میکند : « هیچ نوع تحقیقات درمورد اعدام صدام حسین صورت نگرفته ، رهبر یک دولت عربی به دار آویزان میشود ولی ما دراینجا دربیتفاوتی نشسته ائیم ، چرا ؟ ونوبت بعدی کدام شما خواهد بود ؟ [ جالب اینکه رهبران دولت های عربی ازجمله بشاراسد به وی میخندد ]
معمرقذافی نیزدرسال ۲۰۱۱ به صراحت دراین نواربه رهبران اروپا اخطار میدهد: ” اگردولت وحاکمیت موجود لیبیا سقوط کند سیل سیاهی مهاجرت فرانسه ، ایتالیا ودرمجموع اروپا را به زانو درمی آورد همه دربی امنیتی خواهد بود وسرنوشت منطقه رابه نابودی میبرد واین ماهستیم که مانع فعالیت القائده درمنطقه میشویم .برگردان بفارسی دکتر صفوی

Advertisements