888

رئيس جمهور فیلیپین باردیگراوباما را توهین کرد.
“رودریگو دوتیرته ” ريیس جمهور فلیپین امروز طی یک سفررسمی که به چین داشت اعلان کرد : “حضور شما (امریکا) در کشور من یک مزیت بود بنابراین ؛ دوستان من زمان خداحافظی فرارسیده است ، فلییپین تصمیم گرفته است که با امریکا خداحافظی کند “.
« فلیبپین از این سیاست تحمیل شده غرب دیگر خسته شده است وآنرا دیرتحمل نخواهد کرد وما سیاست خارجی خود را تغیرخواهیم داد ». وی نیز علاوه کرد : من هرگزبه امریکا سفری نخواهم داشت و باردیگر اوباما را پسر” ….. ” وبی شخصیت خطاب نمود. حالامعلوم نیست کشوریکه اضافتراز نیم قرن پیمان امنیتی باامریکا دارد ودر آنجاپایگاه نظامی دارد وبرعلاوه امریکا در این مدت خود را گویا حامل دموکراسی در این کشورمیداند….پس چراتااین حد مردم ورهبران این کشورها ازدست گویا « بانی دموکراسی » به تنگ آمده اند وفریاد شان هرروز از روز دیگررساتر میشود ؟
منبع – ویستی
Advertisements