2139842445580590b26f0e1

مبارزه با فساد اداری گاه به عنوان یک حربه و گاه به عنوان یک دستاویز برای حکومت پیشین و حکومت فعلی مطرح شده است.

مریم کوفی عضو مجلس نماینده‌گان گفته است، متأسفانه نه تنها در حکومت وحدت ملی، بل در حکومت کرزی هم نمی توانیم بقایا و ریشه های کارهایی را که کردند از زمین برکنیم؛ چرا که هر بار همان افراد قبلی بر سر کار می آیند و چهره های شان تبدیل نمی شود. حکومت هنوز یک دستآورد قوی ندارد تا بتوانیم آن را بیان کنیم. آنها در این مدتی که بر حکومت بوده اند، پول هایی را که از جامعه جهانی می گرفتند حیف و میل کردند و در جیب های خود ریختند و برای مردم هیچ کاری انجام ندادند. فساد را بیش از پیش گستراندند و فساد پیشه‌گان بیش از پیش قدرت گرفتند.

وی افزود: متأسفانه در این فسادهای اداری که در افغانستان وجود داشت، کشورهای خارجی نیز دخیل بودند و هستند. عامل و زمینه این فساد اداری مردم افغانستان و کسانی بودند که در رده های بالا کار می کردند و پروژه های مختلف را در سطوح بالا می گرفتند و در آن فساد می کردند. پول‌های آن را بین افراد خود و دونری که در این جرم شریک بودند تقسیم می کردند. آنها به‌گونه های مختلف در چشم مردم خاک می زدند و به جامعه جهانی می گفتند که این پروژه تطبیق شده است. متأسفانه در طول این مدت هیچگونه بازجویی هم صورت نگرفت که دلیل این اختلاس های بزرگ در افغانستان چیست.

کوفی، با بیان اینکه رئیس جمهور و رئیس اجرایی هم در اختلاس ها و فسادهای اداری دست دارند افزود: میلیون ها دالری هم که در کمپاین های انتخاباتی دو کاندیدا در زمان انتخابات مصرف شد، هزینه های شخصی نبود که خرج شد. طبعاً این پول از وزارت مالیه و از جانب زاخیلوال آمده بود. همچنین همانند زاخیلوال صدها نفر دیگر هم در وزارت مالیه وجود دارند که در اختلاس ها دست دارند و متأسفانه این فرد با این اختلاس های بزرگ حمایت هم شد. این کار نشان می دهد که رئیس جمهور هم در اختلاس ها به طور مستقیم یاغیر مستقیم شریک بوده است که چنین حمایت هایی از این افراد کرده است.

Advertisements