هموطنان عزيز
روشنفكران وطن
نهاد هاو سازمانهاى ترقى خواه و دموكراتيك
شخصيت هاى ملى ، اجتماعى ، سياسى و فرهنگى كشور
اجازه بفرمايند تا نويد گشايش تلويزيون بهار يا B-TV را خدمت تك تك شما هموطنان عزيز برسانيم .
تلويزيون بهار كه نشرات آزمايشى خود را در همين هفته ( اكتوبر ١٧) آغاز يد به وسيله عده اى از روشنفكران رسالتمند ايجاد گرديده و در صدد آن استند تا اين رسانه به صداى روشنگران ، آگاهان سياسى ، فرهنگيان، خبر رسانان رسالتمند و در فرجام به آيينه جنبش ترقيخواهى و روشنگرى جامعه ما مبدل گردد.
تلويزيون بهار به هيچ گروه و سازمان سياسى ، ايديالوژيك ، سمتى و قومى تعلق نداشته و همه جريانها و نهاد هاى ترقى خواهى ، شخصيت هاى ملى ، سياسى ،اجتماعى ، فرهنگى كشور ميتوانند صداى خود را و آرزو هاى نيك شانرا ازين تربيون به همه بر سانند .
تلويزيون بهار براى رقابت و تخريب و تخريش ، عقده گشايى هيچ گروه ، شبكه و رسانه ايجاد نشده و در صدد وفاق ملى ، همسويى و همگرايى به سود مداواى زخمهاى جامعه دردمند ماست .
تلويزيون بهار در صدد آنست تا به صداى اكثريت خاموش مردم وطن و جامعه روشنفكرى كشور مبدل گردد .
تلويزيون بهار هيچ نوع منبع و مركز تمويل از آدرس كشور ها ، سازمانها و نهاد ها از خارج و داخل كشور نه دارد ، اين رسانه با استقلاليت كامل و حمايت معنوى و مادى منفردانه هموطنان عزيز ما و مجموع روشنفكران مى انديشد و بس .
هموطنان عزيز اكنون شما ميتوانيد نشرات آزمايشى ما را از طريق باكس هاى جادو ، جلوه ، جى- ال -ويز و ساير باكس ها و سايت هاى انترنيتى مشاهده كنيد و آرزومنديم تا اين صدا و سيما را به همه خانواده هاى افغانها بكشانيد تا مهمان خانواده همه افغانهاى خود باشيم .
ما در صدد انيم تا در آينده نزديك سايت تلويزيون بهار و صفحه فيسبوكى آنرا نيز خدمت شما عزيزان تقديم بداريم و در كوتاه مدت آهسته آهسته و گام به گام از نشرات امتحانى به نشرات نورمال عبور خواهيم كرد و به سوى بهار زنده گى هموطنان ما كه در سالهاى جنگ مصيبت هاى فراوانى و زخمهاى سوزنده اى را تحمل گرديده اند گام بر ميداريم . درين راستا به حمايت همه جانبه و اشتراك عمل عزيزان نيازمنديم .
با درود ها
بورد گرداننده گى تلويزيون بهار
======================-
– تلويزيون بهار صداى راستى و درستى است
-تلويزيون بهار از افتراق و نفاق دورى مى حويد و تخم مهر ومحبت را بذر ميكند.
– تلويزيون بهارشما عزيزان را به كاشتن و چيدن جوانه هاى اميد به آينده دعوت ميكند .
-تلويزيون بهار شما وطنداران را به زدودن نا ملايمات و نا هنجارى ها فرا ميخواند .
– تلويزيون بهار صداى روشنفكران وطن است .
– تلويزيون بهار رسانه اى رسالتمتد است

ايميل آدرس ما
Bahartvp@gmail.com
آدرس مكاتباتى ما
Bahar TV
P.o Box 698
Anaheim CA 92815
تيلفون تماس 9861-247-714

No automatic alt text available.
Advertisements