طالبان را کی تقویت کرد ؟
هشت هزار زندانی طالب را چی کسی از زندان آزاد ساخت ؟

..

از زبان صالح محمد ریگستانی آگاهی مسایل نظامی بشنوید .

 

s

Advertisements