صدای با احساس بانو فاطمه عزیز یگانه نماینده واقعی مردم کندز را یک بار بشنوید .
همیشه صدای خود را به رسانه ها بلند کرده اما کجاست گوش شنوا ؟


 
Advertisements