unnamed

آقای عبدالرووف ابراهیمی رئیس پارلمان افغانستان ، خطابم به شماست

گرچه نیک میدانم تجربه چند ساله مصروفیت شما درشورای ملی نشان داد که کاری ازشما ساخته نیست ، اما بازهم برای اطمینان ورفع مسئولیت خود وهم وطنانم .
شما امروزدرپارلمان کشور همراه با چند شخص معلوم الحال دیگر به دفاع ازحامد کرزی یارویاورهمیشگی تان فریاد تان رسأ ورساتر بود و ازبرگزارکنندگان مراسم پنجمین سالگرد برهان الدین ربانی به شکل نهایت سبکسرانه وبایک منطق خیلی ضعیف خواستید که« به خانه کرزی بروند وازاو بخاطر گویا بی حرمتی که درحق ایشان صورت گرفته است ، دلجوی ومعزرت خواهی نمایند». بهه بهه احسنا…..
ولی بدبختانه درهمین روزیکه شما بخاطر گویا برای احیای آبروی بربادرفته کرزی همرا ی چنداشخاص معلوم الحال دیگردرپارلمان گلوپاره مینمودید ومصروف ادای خدمت شخصی بودید ، ولی درآنطرف نوارصوتی جنرال برحال اردوی افغانستان (رازق اچکزی) پخش شد ،که دراین نوارویدیوی ساکنان غیرپشتون (افغان) این کشوررا به شکل بی نهایت بیشرمانه وحتی دورازفرهنگ واخلاق انسانی توهین وتحقیرنمود ، که خود نظر به قانون اساسی افغانستان فعالیت تفرقه اندازی آنهم ازطرف یک جنرال نظامی جرم وخیانت ملی حساب میشود . دراین هم هیچ شکی ندارم که گزشته وحال شما وابسته به حزب گلب الدین حکمتیار است وزندگی تان بااین قماشان گره خورده است است ؛ حالامن ازشما ونیزاز دیگرکسانیکه امروز به دفاع ازحامد کرزی درجلسه پارلمانی فریاد دادخوهی سرداده بودند پرسان میکنم :
فکرنمیکنید که توهین درحق یک ملیت ویا یک قوم جنایت نابخشودنی وغیرقابل جبران است؟
اکنون چه کسانی بایدازاین قوم ها وملیت های سرفراز ساکن کشورمعزرت خواهی کنند؟
– اشرف غنی احمدزی ، رئیس تمام قوأ؟
– کرزی که این نابخرد پرورده اش است.
ویاهم جناب شما ؟
امید است این نبشته درخدمت تان قراربگیرد.وشما هم این جرأت اخلاقی را باید داشته باشید که ازطریق تریبیون پارلمان کشور موضعگیری خود را درزمینه اعلان بدارید. بدرود
دکتر- صفوی

Advertisements