598442

پاکستان حامی تروریسم

درخواست ضد تروریسم تقریبا 120 هزار امضا جمع آوری کرد.

درخواست برسمیت شناختن پاکستان به عنوان حامی تروریسم در سایت کاخ سفید 118 هزار امضا جمع اوری کرد که 21 ماه سپتامبر در سایت منتشر شد. در متن درخواست منتشره در سایت کاخ سفید آمده است: « این درخواست برای ساکنان ایالات متحده آمریکا، هند و کشورهای دیگر اهمیت زیادی دارد. این کشورها مورد حملات تروریست هایی قرار می گیرند که مورد حمایت مالی پاکستان قرار دارند». تا کنون 118554 نفر این درخواست را امضا کرده اند. برای بررسی این درخواست در کاخ سفید، جمع آوری 100 هزار امضا کافی خواهد بود

Advertisements