hmoll

حامد کرزی با دفاع و حمایت‌اش از طالبان خاین ملی است و باید محاکمه شود

امروز پنجم میزان برابر است با اشغال کابل به وسیله طالبان یا ملیشه های پاکستانی.

بیست سال قبل در همین روز طالبان با موهای ژولیده ولباس های چرکین وارد کابل شدند و در نخستین اقدام شان داکتر نجیب رئیس جمهور پیشین را همراه با برادرش به دار آویختند.

گرچه داکتر نجیب فکر می کرد که طالبان از تبارش است و به همین منظور باوجود اصرار سران دولت اسلامی از کابل بیرون نشد ولی طالبان به دستور مستقیم سازمان استخبارات پاکستان وی رابسیار بیرحمانه به قتل رسانیدند.

پیش از اشغال کابل ماهیت گروه طالبان چندان روشن نبود و بی نظمی ها در شهر ها و درگیری میان تنظیم های جهادی و ظلم و ستم برخی از فرماندهان که مردم را به ستوه آورده بودند سبب شد که طالبان از این فرصت استفاده کنند و به کمک و حمایت های سیاسی واقتصادی برخی از کشور های غربی وعربی و سازماندهی دستگاه اطلاعات پاکستان به کابل هجوم بیاورند و به اصطلاح امارت اسلامی شان را قایم نمایند.

پس از اشغال کابل، پاکستان برنامه ها واهداف خودش را به وسیله طالبان عملی کرد؛ طالبان در قدم نخست متوجه آثار باستانی وداشته های تاریخی یی که برای افغانستانی ها، هویت ساز بود، شدند.

تخریب و نابود سازی آثار موزیم ملی، نگارستان ملی و برخی دیگر از داشته های نهادهای فرهنگی را زیر نام تطبیق شریعت آغاز و سر انجام تندیس های بامیان را با حمله از زمین و هوا نابود کردند و حتا مینار چکری در حومه کابل را که به دوره پیش از اسلام برمی گردد نیز با جابجایی موادانفجاری منهدم ساختند.

طالبان بیشتر چشمه های اقتصادی را کور ساختند، تاکستان های شمالی را آتش زدند، کاریز ها را مسدود نمودند، نفاق و تبعیض قومی را که سیاست اصلی شبکه استخبارات پاکستان بود، دامن زدند و زنان را در خانه ها زندانی و غرور جوانان را با لت و کوب و هتک حرمت پامال ساختند و با سخت گیری ها ووحشیگری ها، بیشتر مردم را مجبور کردند که از کشور شان بیرون شوند.

در برخی از مناطق، مردم را قتل عام کردند و به زن و کودک و حتا حیوانات رحم نه نموده و همه را به رگبار گلوله بستند و بزرگترین خیانت و جفا را با عملکرد های ظاهراً اسلامی شان، به دین اسلام روا داشتند و چهره تابناک این دین مقدس را وارنه و زشت نشان دادند.

متأسفانه پروژه طالبان تا هنوز هم پایان نیافته واین ملیشه های پاکستانی همه روزه خون می ریزانند، آدم می کشند و جنایت می کنند.

این جنایات طالبان در حالی صورت می گیرد که حامدکرزی رئیس جمهور پیشین کشور در گفتگو ومصاحبه هایش با رسانه ها و مناسبت های گوناگون از طالبان وحشی وددمنش دفاع می کند و می خواهد ملیشه های پاکستانی را برائت بدهد.

در حالی که همه مردم افغانستان باور دارند که حمایت و دفاع از طالبان، خیانت ملی است و هر که از این جنایتکاران حمایت کند و عملکرد های آنها را توجیه نماید خاین ملی تلقی می شود و باید به دادگاه معرفی شود.

با این ملاحظه باید حامدکرزی به اتهام خیانت ملی محاکمه شود تاپند برای خودش وعبرت برای حامیان دیگر طالبان باشد .آ رمان ملی.