201369059157e7503075143

در حالی که حکومت شهرک باریک آب ولایت پروان را برای عودت کننده گان از پاکستان در نظر گرفته است و کار ساخت و ساز این شهرک به دستور رئیس جمهور غنی آغاز خواهد شد ولی جوانان فعال شمال کشور دیروز در یک نشستی، جابجایی مهاجرین در شهرک باریک آب را توطئه علیه مقاومت گران تلقی کردند و گفتند که اجازه ساختمان پناه گاه برای مهاجرین دراین شهرک را نخواهند داد.

به گزارش  سایت همایون بنقل از آرمان ملی، پس از دستور رئیس جمهور غنی و عقد پیمان مبنی بر آغاز کار ساخت و ساز در شهرک باریک آب برای عودت کننده گان از کشور پاکستان، تعدادی از جوانان در چند نشست شان، موضوع جابجایی عودت کننده گان را در باریک آب پروان به بررسی گرفتند و فیصله کردند که اجازه کار ساخت و ساز در این شهرک را برای مهاجرین تازه وارد نخواهند داد وتصمیم حکومت مبنی بر اسکان مهاجرین در باریک آب را یک توطئه علیه مقاومتگران کشور تلقی کردند.

در نشست دیروز، سخنرانان تأکید داشتند که عودت کننده گان بایداز هر ولایتی که هستند باید در همان ولایت بروند و آن عده کسانی که از ولایت پروان به پاکستان مهاجر شده اند، اشکالی ندارد که آنها در ولایت شان دوباره عودت کنند و جابجا شوند.

اشتراک کننده گان در نشست جوانان فعال فیصله کردند که موضوع جابجایی مهاجرین در باریک آب پروان باید در کمیسیون متشکل از نماینده گان مجلس، اعضای شورای ولایتی و جوانان به بررسی گرفته شود و این مسأله با نهادهای ذیصلاح دولت مطرح گردد.

قابل ذکر است که پیش از این خبرهای به نشر رسید که شبکه های استخباراتی برخی از هراس افگنان را زیرنام مهاجرین وعودت کننده گان به داخل کشور می فرستند تا فعالیت های تخریبی شان را آغاز کنند ونفاق قومی و زبانی را در میان اقوام افغانستان دامن بزنند.

به همین گونه گفته می شود که برخی از پاکستانی ها هم قصد آمدن را زیرنام عودت کننده گان به کشور دارند و می خواهند به همین بهانه شناسنامه افغانستانی را به دست آورند.