%d9%be%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%85%d9%86-%d9%88%d9%86%d8%b8%d9%85-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%87
وقتی فامیل سرباز نان ندارد  و گرسنه باشد یعنی چه؟
هریکی از مایان برای یک لحظه ی کوتاه خود را در موقف همین سربازانی که ماه ها معاش نمی گیرند و در برابر طالبان می جنگند، قرار دهیم، چه حالتی خواهیم داشت؟
معاش ندادن یعنی فرار دادن و خاک را تسلیم دشمن کردن است.
 خاک یا ناموس؛؛؛ امروز برای دولتمردان افغان با غیرت!، ناموس فروشی هم متعارف مینماید. گر به میدان آمدی می دانییم؟ چه مضحک شده است. اینست در عمل غیرت میدانی حاکمان افغان ؟؟؟ 
 رهبران فروخته شده و مزدور مصروف معامله با دشمن اند و هزاران سرباز در راه دفاع از وطن جانهای شیرین خویش را ازدست می دهند.حنیف اتمر و احمدزی غنی دو غاصب حاکمیت با نوکرک عبدالله از حالت اسفناک سربازان آگاهی ندارند؟
به این خبرتوجه کنید: 

صدها پوليس در مارجه، معاشات پنج ماهۀ خودرا دریافت نکرده اند”
زين الله ستانكزى

Sep 21, 2016 – 18:22

لشکرگاه – به گزارش سایت همایون بنقل از(پژواک، ٣١ سنبله ٩٥): ولسوال مارجۀ ولايت هلمند ميگويد که صدها پوليس، از پنج ماه گذشته بدينسو از اثر فساد در ادارات دولتى، حقوق ماهانۀ خويش را به دست نياورده؛ اما مسوولين امنيتى اين اتهمات را رد ميکنند.

حاجى بازگل ولسوال مارجه، امروز (٣١ سنبله) به آژانس خبرى پژواک گفت که اين ولسوالى تشکيل ٤٥٠ پوليس را دارا ميباشد که از جملۀ آنها ٣٥٠ پوليس از اثر فساد ادارى از پنج ماه به اين طرف معاشات ماهوار شان را به دست نياورده اند.

وى افزود: “پوليسى که واسطه دارند، حقوق خود را به دست مى آورند و پوليسې که کس ندارند، در سنگرها به سر ميبرند؛ کسى نيست که از آنها احوال بگيرد که حتى براى شان معاشات هم داده نمى شود.”

ولسوال هشدار داد که اگر در اين راستا جلو فساد گرفته نشود، شمار زيادى پوليس، از مجبورى وظايف شان را ترک خواهند کرد.

حاجي بازگل گفت: “خودم در روزهاى عيد به ٢٠ پوليس مصارف جيب شان را دادم، اولاد و زنان آنها در خانه احتياج بودند.”

به اساس معلومات موصوف، در نتيجه اين فساد ادارى، ١٣ پوليس ماه گذشته به طالبان پيوستند و راه هاى پوليس متباقى مسدود است؛ ورنه آنها نيز به خانه هاى خود ميرفتند و ترک وظايف ميکردند.

دادگل يکپوليس در ولسوالى مارجه، به پژواک گفت که از چندين ماه گذشته به اينسو، بطور متواتر مصروف جنگ عليه مخالفين مسلح هستند؛ اما تاکنون معاشات ماهانۀ خود را دريافت نکرديم.

وى افزود: “زمانيکه معاشات ما برسد، از سوى مسوولين به ما داده نمى شود و به بهانه هاى مختلف ميگويند که شما غيرحاضر هستيد، براى تان معاش داده نمى شود.”

اما عبدالله خان نورزى قوماندان امنيه ولسوالى مارجه، به پژواک گفت که آنها حقوق پوليس را به وقت معين آڼ پرداخت ميکنند.

وى افزود: “هيچ وقت در پرداخت معاشات پوليس، از دو الى سه روز تاخير نيامده است.”

وى گفت که ولسوالى مارجه تشکيل ٤٥٠ پوليس ملى و ٣٥٢ پوليس محلى را دارد.

قوماندان افزود پوليسى که در وظايف خود حاضر نبودند، معاشات آنها پرداخت نشده و معاشات آنها دوباره به حساب دولت برگردانده شده است.

به گفته آنها، درين مورد تنها کسانى شکايت نموده اند که به وظايف خود حاضر نمى شوند.

همچنان مل پاسوال آقانور کينتوز قوماندان امنيه هلمند، درين مورد به پژواک گفت که پوليس اين ولايت در زمان معين، معاشات خود را به دست مى آورند.

به گفتۀ کينتوز، کسانيکه از وظايف شان منفک شده اند و يا به وظايف خود حاضر نمى شوند؛ حقوق ماهانۀ آنها پرداخت نمى شود.

وى گفت اگر در اين مورد با کدام پوليس جفا صورت گرفته باشد، وى حاضر به پرداخت معاش وى ميباشد.

قوماندان همچنان افزود که معاشات پوليس، از طريق بانک پرداخت ميشود که در اين بخش، فساد امکان ندارد.

اين در حالى است که قوماندان امنيه هلمند، چهار ماه قبل گفته بود که از جمله ده هزار تشکيل پوليس هلمند، ٤٠ در صد آن خيالى ميباشد.

Advertisements