صدراعظم آلمان رفتنی است

ترکیب دولت آینده آلمان

در نتیجه انتخابات “برلین

درپایتخت آلمان “برلین” انتخابات ایالتی برای مجلس ایالتی انجام شد. انتخاباتی که معمولا نتایج آن را همان نتایجی میدانند که در انتخابات پارلمانی سراسری بدست می آید. در انتخابات ایالتی برلین حزب حاکم که صدر اعظم آلمان “مرکل” رهبری آن را بر عهده دارد با شکستی سنگین روبرو شد. یعنی کمتر از 18 در صد رای آورد. حزب سوسیال دمکرات آلمان که در اتحاد با حزب حاکم بر سر کار است نیز با کاهش شدید آراء روبرو شد و 9 صندلی خود را در پارلمان ایالتی از دست داد، گرچه 21.6 دهم درصد از آرا را بدست آورد. حزب چپ 15.7 درصد و حزب “سبزها” 15.1 دهم درصد آراء را بدست آوردند که در صورت اتحاد هر سه حزب با یکدیگر خواهند توانست دولت ایالتی را تشکیل بدهند. همین ترکیب در پایان انتخابات سراسری نیز بدست خواهد آمد. ترکیبی از سوسیال دمکرات ها، چپ ها و سبزها.

حزب “آلترناتیو برای آلمان” که با شعار مخالف با سیاست دولت حاکم بر سر پذیرش پناهندگان در انتخابات شرکت کرده بود نیز توانست 14 در صد آراء را بدست آورد و با 25 صندلی در پارلمان حضور یابد.

 

Advertisements