افغانستان،-هند-و-امریکا

پاکستان باید بیشتر از این رسوا شود

جان‌کری وزیرخارجه امریکا هنگام دیدارش از هند اعلام کرد تا نشست سه جانبه‌یی امریکا، هند وافغانستان به منظور چالش های امنیتی منطقه برگزار می‌شود.

اما این نشست که در آن پاکستان حضور ندارد مقامات پاکستانی را خشمگین کرده و سخنگوی وزارت خارجه آن کشور اعلام کرد که نشست سه جانبه امریکا، هندوافغانستان به منظور تضعیف کردن پاکستان است.

سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دیروز در برابر این گفته‌های سخنگوی پاکستان واکنش نشان داد و گفت که افغانستان کشور مستقل است و خود تصمیم می‌گیرد که با کدام کشورها نشست داشته باشد و ما به کسی اجازه نمی‌دهیم که در امور داخلی ما دخالت کند.

حال پرسشی است که چرا مقامات پاکستانی از این تصمیم حکومات امریکا، هند وافغانستان مبنی بر برگزاری نشست سه جانبه خشمگین شده اند و به نیت وعملکرد های خودشان توجه ندارند.

پاکستان د رنشست های چند جانبه که حضور داشت بر خلاف آن وعده‌های خودش عمل کرد و نه تنها که طالبان را حاضر به مذاکره و گفتگو نساخت بل هراس افگنان را بیشتر از پیش حمایت کرد که به تعرضات شان در نقاط گوناگون افغانستان ادامه بدهند و به آن شدت ببخشند.

امروز که طالبان یاملیشه های پاکستانی دست به حملات گسترده زده اند، نشان می‌دهد که نظامیان آن کشور به سیاست خصمانه شان در برابر افغانستان ادامه می‌دهند و به مذاکره و گفتگو اصلاً باور ندارند.

در همین چند روز گذشته طالبان به دانشگاه امریکایی حمله کردند وده‌ها دانشجوی جوان ما را شهیدو زخمی کردند که حمله کننده‌گان تروریست از رهبران شان در کویته هدایت می گرفتند ودر حالی که اسناد دست داشتن شورای کویته در این حمله راحکومت افغانستان به حکومت پاکستان سپرد، اما نظامیان این کشور با لجاجت و خیره سری این اسناد را نه پذیرفتند وآن را ناکافی تلقی کردند.

حال که پاکستان دست از حمایت تروریستان برنمی‌دارد وآتش جنگ اعلام شده را شعله ورتر می‌سازد، پس چرا خشمگین شود و چه حق دارد که در برابر نشست سه جانبه واکنش نشان بدهد؟

باتوجه به این گفته‌ها، باید در نشست سه جانبه امریکا، هند وافغانستان، بحث های جدی در رابطه به حمایت های حکومت پاکستان از هراس افگنان انجام شود و از شرارت های این کشور در منطقه پرده برداشته شود و راه های زیر فشار قرار گرفتن پاکستان جستجو گردد.

ماباور داریم الی زمانی که پاکستان هراس افگنان را سازماندهی وحمایت کند باید در هیچ نشستی نماینده آن حضور نداشته باشد، زیرا این کشور ثابت ساخته است که همواره متوسل به سیاست فریب می شود، دروغ می گوید و به تعهداتش عمل نمی کند و باید بیشتر از این رسوا گردد

آرمان ملی.

Advertisements