باگذشتاندن از روی جسد جنرال دوستم
هزاران هموطن ما جنازه امیرحبیب الله کلکانی را
درتپه شهرآرا کابل بخاک سپردند

 

Advertisements