532407

پوتین به خاطر اینکه اتوبوس خود را از دست داده بود عصبانی شد و نمی خواست سوپرمارکت را ترک کند زمانی که آنها می خواستند مغازه را ببندند. پوتین به ورود غیرقانونی به محوطه ی سازمان خصوصی و برخورد با پلیس متهم شده است.

1825926