.846906

 

جان کری، وزیر خارجه امریکا و موسس حکومت وحدت ملی افغانستان عازم هند شد و احتمال دارد که به افغانستان هم بیاید. به گزارش سایت همایون بنقل از شبکه اطلاع رسانی افغانستان، به احتمال زیاد جان کری در جریان سفر اش از افغانستان هم دیدار کند نزدیک است. زیرا سران و مقام های امریکایی افغانستان را مستعمره خود دانسته و هر زمان که به نزدیکی افغانستان می رسد سری هم از این دیار می زند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا نیز در سال 2014 بدون اطلاع قبلی وارد مرکز نظامی بگرام در شمال کابل شد. آن زمان رئیس جمهور اسبق حامد کرزی دیدار با اوباما را رد نمود و وی بدون دیدار با کرزی کابل را ترک کرد. همچنین جان کری نیز که گویا از منظر حکومت وحدت ملی منجی شناخته شده، هر زمان که از نزدیک افغانستان بگذرد برای نظارت از شیوه حکومتداری وحدت ملی که خود پایه گذاری کرده است از عملکرد حکومت دیدن می کند.