گلدار-

دولت افغانستان باید از آتش زدن پرچم پاکستان بطور رسمی مغذرت خواهی کند.

به گزارش سایت همایون بنقل از شبکه اطلاع رساني افغانستان، پس از بستن دروازه چمن توسط نظامیان پاکستان و آتش زدن پرچم این کشور توسط شماری از مردم، دولت پاکستان برای باز کردن دروازه چمن شرایطی را مطرح کرده است که معاون والی قندهار در همین باره می گوید: پاکستان می خواهد که کلدار پاکستانی در داد و ستد استفاده شود و کارگران آنان در افغانستان بطور آزادانه کار کنند.

همچنین دولت پاکستان از افغانستان خواسته است، بخاطر سوزاندن پرچم پاکستان باید بصورت رسمی معذرت خواهی کند.