19905902-DD89-45D7-B7BC-438CAEF24455_mw1024_s_n

نمی‌دانیم وظیفه پولیس چه است؟

امنیت برای توسعه هر کشوری از نیاز های درجه اول می باشد، برای هرگونه پیشرفتی باید اول در جهت رسیدن به امنیت و ثبات کوشید، زیرا در بدامنی و جنگ جامعه در حالی که پیشرفتی نمی کند، ویران می شود و زیر بناهای اقتصادی و فرهنگی اش نابود می گردد.

شهر کابل پایتخت کشور می باشد ولی این روز ها امنیت و ثبات این شهر نیز برهم خورده است و گویی نهاد های امنیتی کشور به آن توجهی ندارند.

ترور و کشتار یکی از بد ترین رویداد هایی است که این روز ها گریبان شهروندان کابل را گرفته است.

در دو روز گذشته سه حادثه حمله مسلحانه در شهر کابل صورت گرفته است که نشان می‌دهد مردم باید نگران زنده گی خویش باشند و از دولت بخواهند که با تشدید تدابیر امنیتی، جلو بروز بد امنی و افزایش قتل و کشتار و حملات مسلحانه را در شهر بگیرد.

در یکی از این مواردی که یاد شد یک نفر در حصه اول خیرخانه کشته شده و دو تن دیگر زخمی شده است. مورد دومی نیز در خیرخانه و سومی در غرب کابل اتفاق افتاده است که در آن مهاجمی با کارد به جان یک مرد و یک دختر خانم افتاده و به آنان آسیب رسانیده است.

جالب این است که در یکی از این موارد یاد شده فرد مهاجم سوار یک واسطه نقلیه بالای راکبین یک واسطه نقلیه دیگر حمله نموده است و گفته می شود که در هنگام وقوع حادثه برخی از افراد پولیس نیز در ساحه حضور داشته اند.

این بد ترین نوع برخورد نیرو های امنیتی در برابر این گونه رخداد هاست که تکرار می شود و در آن پولیس که تأمین کننده نظم و امن عامه است، نظاره گر می ماند و اقدامی نمی کند.

این رخداد ها مشت نمونه خروار است و شاید در نقاط دیگرشهر نیز از این گونه حوادث داشته باشیم.

مردم این روز ها عملکرد نهاد های امنیتی در شهر را زیر سوال برده اند و می پرسند که این ها چرا برنامه های مشخص و تدابیر جدیی را اتخاذ نمی کنند تا جلو این گونه اعمال برهم زننده آسایش، امنیت و ثبات شهر گرفته شود.

این در حالیست که نهاد های امنیتی در پایتخت نیرو های کافی در اختیار دارند و باید بتوانند این گونه اعمال را جلوگیری کنند و به مردم امنیت و آرامش ببخشند.

در چنین وضعیتی است که مردم به توافق رهبران سیاسی کشور اهمیت قایل می شوند وباور دارند که در دولت افغانستان دلیل ناکامی هایی که این روز ها نصیب آن می شود، عدم همآهنگی و همیاری زعمای کشور می باشد که سایه آن بر شهر سایه افگنده است و هر روز ما شاهد رخداد های خونین و غم انگیزی می باشیم.

ما از نیرو های امنیتی در پایتخت می خواهیم که نگذارند جنایتکاران، اوباشان و مجرمین آسایش را از مردم بگیرند و امنیت و ثبات شهر را برهم بزنند.

برخورد جدی در چنین موارد با عاملین این گونه حوادث از وظایف این نیرو ها می باشد آ ی.

Advertisements