40abace1e6fdee9e13d15a48d298b3f3_XL

شش هزار «کافراندرون» راهی مکه می شوند

داوود «رهجو» نوشت:
شش هزار حاجي امسال تنها از شمال افغانستان راهي عربستان ميشوند. هرگاه پولي را كه اين افراد به أعرب ميدهند هركدام به يك فاميل نيازمند بدهند در آن صورت شش هزار فاميل صاحب سرمايه خواهند شد و بيش از سي هزار نَفَر رزق حلال مي يابند.
اما مشكل اساسي صاحبان پول، لقب حاجي است كه متاسفانه بدست نمي آورند.گ ا