201608110638241728

این چوکی حکومتی یک فرد پخته، مورد احترام جناح ها، اقوام و احزاب و بسیار باتجربه می طلبید که در ولایات مختلف با اطاعت و سرسپردگی مقامات محلی مواجه شود نه اینکه مورد بی اعتنایی یا تمسخر احتمالی قرار بگیرد

بر اساس فرمان رییس جمهور احمد نادر نادری به عنوان رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در بست خارج رتبه با حفظ سمت و مسوولیت های قبلی تقرر یافت و البته بلافاصله با مخالفت عبدالله در قصر سپیدار مواجه شد چرا که رییس اجرایی معتقد است نادری به سرنوشت نورستانی دچار خواهد شد!

وی به جای احمد مشاهد که سال ها است بر کرسی ریاست کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تکیه زده (و به زعم بسیاری از آگاهان سیاسی، تاکنون خدمات چشمگیر و ارزنده ای از خود برجای نگذاشته است)، به کار گماشته شده و قرار است خود را در چوکی پر اهمیت حکومتی محک بزند.

البته در توانایی های بالقوه، حسن سابقه و نیز صحت اخلاقی و مدیریتی نادر نادری بعنوان یک جوان خوش نام و خوش آتیه که تاکنون در سوابق قبلی خود ضعف یا خللی نشان نداده است تردیدی وجود ندارد اما چوکی بزرگی همچون ریاست کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تامل بیشتری از سوی اشرف غنی می طلبید.

بدین معنا که رییس جمهور و یا کسانی که جوانی همچون نادری را به وی پیشنهاد داده اند باید وسعت و اهمیت ابعاد مختلف این پست دولتی را درنظر می گرفتند و سپس توانایی های احمد نادر نادری را بر اساس آن تخمین می زدند و نیز مخاطرات و دیگر احتمالات را بررسی می کردند.

برای نماینده ی جوانان فعال افغانستان در مذاکرات صلح سازمان ملل، سفیر افتخاری آزادی بیان، مشاور ارشد در امور روابط عامه و استراتژیک، سخنگوی کمیسیون لوی جرگه اضطراری، نماینده منتخب جامعه مدنی و کمیشنر کمیسیون حقوق بشر آرزوی موفقیت و کامیابی در سمت ریاست کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی داریم لیکن…

لیکن نباید از نظر واقع بینانه و عاری از جانبداری دور داشت که این چوکی حکومتی یک فرد پخته، مورد احترام جناح ها، اقوام و احزاب و بسیار باتجربه می طلبید که در هنگام تعیین مسوولان ادارات و اصلاحات اداری در ولایات مختلف با اطاعت و سرسپردگی مقامات محلی مواجه شود نه اینکه مورد بی اعتنایی یا تمسخر احتمالی قرار بگیرد.

دیگر اینکه وی علیرغم تمام فعالیت های جسته و گریخته ی خود، گرایش قومی مذهبی یا حزبی و ارتباط تنگاتنگ با اقشار مختلف مردم بویژه سران محلی نداشته است و این به خودی خود می تواند پیش بینی داکتر عبدالله را درخصوص سرنوشت مشابه نورستانی و نادری تحقق بخشد

Advertisements