Kabul-City

زنده‌گی در شهر کابل دشوار شده است

در حالی که نیرو های دفاعی و امنیتی دلیر کشور در هلمند مصروف شدید ترین جنگ ها می باشند، در کابل- پایتخت کشور مان وضعیت امنیتی چندان خوب نیست و هر روزی واقعه یی اتفاق می افتد که کار و مساعیمدیران و نیرو های امنیتی را زیر سوال می برد. در حالی که پایتخت باید دارای امنیتی به مراتب بهتر از هر جای دیگر باشد(البته این حق همه شهرها و روستا های کشور است) تادر آن مسؤولان به امور کشور رسیده گی لازم کرده بتوانند.

گزارش شده است که شب گذشته دو تن از استادان دانشگاه امریکایی در این شهر توسط اشخاص مسلح ربوده شده است. به این ترتیب دیده می شود که روند اختطاف اکنون به نهاد های علمی و تحصیلی کشور نیز رسیده است طوری که همه می‌دانند چند ماه پیش استاد محمودگل کهدامنی از اساتید دانشگاه طبی کابل و از دوکتوران مجرب کشور توسط اختطاف گران ربوده شد و بعد او را در بدل دادن پول هنگفتی، رها گردید.

همین دوسه هفته پیش بود که یک شهروند هندی در شهرکابل از چنگ رباینده گان آن آزاد شد و معلوم نیست که آیا رهایی او در بدل پول صورت گرفته است و یا در نتیجه تلاش های نهاد های امنیتی آزاد شده است.

این ها نمونه های کوچکی از اختطاف های جاری در پایتخت کشور می باشد که باید کار و تلاش مسؤولان و نهاد های امنیتی را مورد سوال قرار داده باشد ولی آن گونه که دیده می شود مورد توجه آنها نیست.

اعتصاب صرافان سرای شهزاده به دلیل آن صورت گرفت تا آنان بر ضد آنچه افزایش ناامنی و تهدیدات علیه جان شان قلمداد می کنند، اعتراض کرده باشند تا مسؤولان را متوجه این وضعیت کرده باشند، اما اختطاف دو تن از اساتید دانشگاه امریکایی در شب گذشته می تواند پهلو های دیگری نیز داشته باشد و آن این است که شاید عمال طالبان دست به چنین عملی زده باشند که خطرناک نیز است و خطرات جدی یی را متوجه حیات آنان می سازد. معلوم می شود که دهشت افگنان و آدم ربایان اکنون به شکار های کلانی چشم دوخته اند تا بتوانند از آن راه پول های کلانی نیز به دست بیاورند.

هم اکنون دانشگاه امریکایی در اعتراض به این رخداد و سهل انگاری نهاد های امنیتی در راستای تأمین امنیت درکشورتعطیل شده است و این نشانه خوبی برای ما نبوده و زنگ خطر جدی را برای اساتید دانشگاه های کشور به صدا در آورده است. با این کار می توان انتظار داشت که فردا رخداد های مشابهی صورت بگیرد و استادان دیگری نیز شاید ربوده شوند که در آن صورت جامعه علمی و اکادمیک کشور آسیب می بیند و اسباب نگرانی و ترس استادان دانشگاه ها را فراهم می سازد.

نهاد های امنیتی کشور باید به گونه جدی دست به کار شوند و جلو این گونه اعمال را بگیرند.

نهاد های امنیتی کشور باید مساعی بیشتری را در جهت تأمین امنیت در کابل و دیگر شهر های کشور اتخاذ بدارند تا اختطاف استادان دانشگاه های کشور به یک راه تازه کسب درآمد مبدل نگردد .آرمان ملی

Advertisements