MirAbdulWahedSadat

میر عبدالواحد سادات

سرکشید بیدل امروز از بنای اعتبار

آنقدر پستی که نتوان از دناهت عار کرد

( حضرت بیدل )

آقای حامد کرزی درمصاحبه با نیویارک تایمز که امروز تلویزیون طلوع یک قسمت کمی آنرا نشر نمود ، ضمن پذیریش فساد گسترده در حکومت خود ، اعتراف مینماید که آگاهانه وبحساب سنجش سیاسی به فسادسالاران اجازه فساد داده وبه اصطلاح وطنی اشپلاق چور را زده است وعذربد تراز گناه را مطرح مینماید که درزمینه دوراه داشته است :

اول : حمله بر فسادسالاران که به انارشیزیم وهرج مرج وبی ثباتی می انجامید.

دوم : اینکه نادیده بگیرم ، اما مطمئن بودم که این پولها درداخل مصرف میشودوکشور را بجلومیبرد.

این متخصص امور ترویج فساد با تبختر میگوید که درین ارتباط مثالهای کشور های مالیزیا ، کوریای جنوبی و … را مطالعه نموده است.

این اعتراف تاریخی میرساند که ترویج فساد ومبدل ساختن آن به یک فرهنگ ، پلان آگاهانه آقای کرزی و شرکای قدرت او ( مافیایی جهادی وطالبی ) در تبانی با حامیان طراز اول جهانی شان پیاده گردیده است . ورنه کدام عقل سلیم می پذیرد که که امریکا با یکصدوپنجاه هزار عسکر که درهچوم نظامی خود دریک هفته طالبان را سقوط داد ، از چند جنگ سالارترس داشته باشد.

نتایج این پلان فساد کرزی و امریکا ایجاد بازارفساد به عوض بازار آزاد ودزدی وچپاول دها ملیارد دالر پول های سرازیرشده به کشور وغارت بیت المال ودارایی های عامه ، معادن و غضب ملیونها جریب زمین و …که در اختیار شبکه مافیایی خطرناک خانواده های کرزی ، مارشال و سایربلند پایه گان میباشد که تا به چند صد فامیل( لارد وارها وتاجران دین وتیکه داران قوم ) درسراسرکشور تخمین میشوند وسرنخ تمام ارکان چور غارت را در اختیار دارند ودمار از روزگار اکثریت فقیر ومظلوم و بینوا بیرون نموده اند.

اعمال این دولت پوشالی ودیموکراسی انجویی ( کلیپتوکراسی ) که تا کنون دوام دارد ، زمینه آنرا مساعد نمود که به قیمت حیثیت و آبروی وطن ومردم ، افغانستان در فساد ، شهره آفاق گردد ودرجهان مقام اول را داشته باشد.

فاعتبرو یا اوالابصار

https://www.youtube.com/watch?v=RqvZBn79-gU

Advertisements