ف-بری

                           

ف.بری

                             ازبـــــــودا

 

فقیرمردی بکرد پرسش زبودا       که اورا نیست چراسهمی زدنیا

بگفتش بودا بـــا لفظ شیــــرین       بر آوردست بخشش را زآستین

بگفتا مرد، مـرا مال ازکجا بود      که دست هبه و بخشش روابود

بگفت بودا ترااست ارزشی چند     شوند مردم ازاودلشاد وخرسند

ترااست صورتی کازمهربه لبها     گل لبخند نشانی شـــاد به دلها

گشا قلبت به روی خلــــق دنیا       زدنیا بهره مند گردی چه زیبا

 به یـاد آور زخوبی و صداقت       نه بینی جز وفا و مهر والفت

نگاه مهــــربانت با سخــــاوت        بود بالا زهـــر گنج و عبادت

بواقع هرکه رااست ثروتی چند      اگربرغفلت ووهم نیست دربند

مقام آدمی است گنـــج سرشار       نباشند گر شریرو پست وبیمار

بری باشد ضمیر پاک و زیبا        دنیای پر بهــــا و فخـــر والا

 ++++++++++++++++++++++++++

شیطانستان

خطهء نا پاک وشیطان پروراست     زایشش بود ناروا، درد سراست

بر خطا پاکش بگفتند نیست پاک       حیله و گند وفساد را بستر است

قاتل و جانـــــی و آدم کش ازاو        درجهان امروزهرجا گستراست

انتهـــــاری حــــربه ضد  بشر         میکنند تولید، به دنیا اظهر است

مولوی و شیخ و مـــلایش همه         جنس شیطان است ومولای شراست

میکنند با نام دین صد حیله ساز       جاهلان درزیر پاشان استر است

زانفجارهرجا بخاک وخون فتاد       منبعش درلاهــور ویا خیبراست

داعش و طالب شده زآنجا بلند        هم مجاهد کاو نماد این شر است

بر فســــاد آگاه شدند دنیا کنون         کاین همه وهم وشقاوت زین دراست

نیست پاکستان مگرشیطانستان       کی ورا پاکی وخوبی درخوراست

کی بود انجــا بری جنس بشر        آدمـــی را دیــو دد در پیکر است

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

                           دین انسان

فرستا ای خدایا دیــــن انسان      که باورها دراوباشند بیکسان

نه جنگ کفرواسلام ونه باور     به قتل دیگر اندیش و نه کافر

نه برظلمت روند این خلق حیران     نبینند جز وفا و مهرو احسان

ستیز ودشمنی و کینه و جنگ     نباشد جز ایمان و نه فرهنگ

بــــرای تطمیـــــع نفس اماره     نباشد حیلهء دین راه و چاره

برند اموال مردم را به غارت     کنند توجیــه جنایت، بر دیانت

بخاک وخون کشند نسل جوانرا   حراج دارند نامــوس زنان را

شریروقاتل و دزد جمله یکجا      شدند با نام دین زفت و توانا

خداوندا تویـــی اگاه و کامـل      بکن نابود همه این وهم وباطل

بیاور دین کزو یابد رهایی        بشر زین ظلمت و وهم وتباهی

نه چشم مادری گریان باشد        نه آه و زجــه و حرمان باشد

نه اطفال یتیم و فقروغربت        نه قتل وغارت ونی هتک حرمت

بری دارد زدرگاهت تمنا         بکن نابــــود جنس شر ز دنیا

Advertisements